Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

Coaching Ausbildung (2 years ago)

A person necessarily lend a hand to make severely articles I'd
state. This is the first time I frequented your website page and
to this point? I surprised with the analysis you made to create this actual put up extraordinary.

Wonderful task!

Techsimulater (2 years ago)

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your
views are fastidious in favor of new people.

online betting sites hong kong (2 years ago)

Products forwarders, by using their STC, generally have actually limited responsibility for any kind of
case for loss or damages to goods while in their service.

cd key generator (2 years ago)

Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is
just cool and i can assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your RSS
feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

กำจัดปลวก (2 years ago)

Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?

Can I get your affiliate link to your host? I wish my site
loaded up as fast as yours lol

fashioned beef (2 years ago)

Hi there to every one, the contents present at this web site are truly remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

normal blood pressure for kids (2 years ago)

Hello there I am so happy I found your blog page, I really found you by
mistake, while I was looking on Google for something else, Anyhow
I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a
all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment but I have saved
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.

where to buy juul (2 years ago)

I savour, lead to I discovered exactly what I was looking for.
You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a
nice day. Bye

Cara Menarik Perhatian Pria Dari Kejauhan (2 years ago)

Thanks for finally writing about >Reply to comment | formedia -
we worden steeds socialer

Badmintoninfo (2 years ago)

Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

Trisha (2 years ago)

What's up i am kavin, іts my firsdt tme tⲟ commenting anywҺere, when і read this article i thought i cpuld also mаke comment
due to thius brilliant piece օf writing.

Агентства недвижимости (2 years ago)

I wanted to thank you for this fantastic read!!
I certainly enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you
post…

เบอร์ สวย ราคา ถูก dtac (2 years ago)

Greetings I am so grateful I found your site,
I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round
enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all
at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome b.

Piernas arqueadas en niños (2 years ago)

I go to see daily a few web pages and sites
to read articles or reviews, however this web site
presents quality based content.

Passport Canada (2 years ago)

We're a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website offered us with useful information to work on. You've done an impressive job and our whole group can be thankful to you.

SuperVaping (2 years ago)

When someone writes an article he/she retains the idea of a user in his/her brain that
how a user can be aware of it. Thus that's why this article is amazing.

Thanks!

https://www.facebook.com (2 years ago)

Hello, after reading this amazing article i am as well
cheerful tto share my familiarity here with friends.

get more followers on instagram (2 years ago)

I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!

fishing gear (2 years ago)

I loved this post! I read your blog fairly often and you're always coming out with
some great stuff. I shared this on my Facebook and my followers loved
it! Keep up the good work! :)

russian with transcripts (2 years ago)

Having read this I thought it was extremely enlightening.
I appreciate you spending some time and effort to put this article together.
I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.

But so what, it was still worth it!

My page (2 years ago)

But Molly is more than simply part of our history;
Molly is Odd Molly's soul.

www.binggo.com (2 years ago)

Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site,
how could i subscribe for a weblog web site? The account
aided me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent idea

Celesta (2 years ago)

Thankfulness to my father who shared with me concerning this web site, this website is truly remarkable.

home care for seniors (2 years ago)

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job and
our whole community will be thankful to you.

political shirts (2 years ago)

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is adde I
get four emails with the same comment. Is there any way you ccan remove me from that service?
Thanks!

promotion codes (2 years ago)

Valuable info. Lucky me I discovered your site accidentally,
and I'm stunned why this accident didn't happened in advance!
I bookmarked it.

professional photographer london (2 years ago)

I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both educative and amusing, and let me tell you, you have
hit the nail on the head. The issue is something
which not enough men and women are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I found this in my hunt for something concerning this.

respawnables hack android (2 years ago)

In fact no matter if someone doesn't understand after that its up to other people that they will help, so here it
takes place.

segway tour stockholm (2 years ago)

Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to
start. Do you have any tips or suggestions?
Appreciate it

filip maertens sentiance (2 years ago)

Hi there I am so happy I found your web site, I
really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else,
Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it
all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the great job.

http://americannewshub.com/mike-pence-talking-repealing- (2 years ago)

However, it is worth examining such sites directly due to the fact that the business sometimes
supply promo codes on their own websites.

http://ourvisit63.bloginstinct.com/ (2 years ago)

When acquiring quotes for your advertisement vehicle insurance
policy make certain that you have the proper use.

translation recover (2 years ago)

It excels to speak yet we assure we'll be expert and also effective in getting you your quote.

madden mobile hack (3 years ago)

obviously like your web-site however you have to check the spelling on quite
a few of your posts. Many of them are rife
with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth on the other hand I will definitely come again again.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

Hello! Do you know if they make any plugins to assist
with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you know
of any please share. Appreciate it!

http://www.good-tutorials.com/users/intilandta1986 (2 years ago)

Export of Samples as well as Cost free goods will be governed by provisions given up para 2.66 of
Handbook of Procedures.

Elwood (2 years ago)

fantastic points altogether, үⲟu simply gained а logo new reader.
Whаt couⅼd yoս suggest about your publish thɑt you
just madе some dаys ago? Any ѕure?

Secure Stable Bitcoin Investment (2 years ago)

This is a topic that is near to my heart... Take care!
Exactly where are your contact details though?

filip maertens sentiance (2 years ago)

Hello would you mind stating which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard
time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for
something completely unique. P.S Apologies
for getting off-topic but I had to ask!

alpaca quilt (2 years ago)

Hello colleagues, its great article concerning cultureand
completely defined, keep it up all the time.

quadrocopter drohne kaufen net (2 years ago)

I visited multiple web pages except the audio quality for audio
songs current at this web page is actually marvelous.

Bongs and Stuff (2 years ago)

great submit, very informative. I'm wondering why the opposite
experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing.
I'm sure, you've a huge readers' base already!

Badmintontraining (2 years ago)

Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm glad to search out so many helpful information right here in the post, we'd like
work out more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .

binary options brokers indonesia (2 years ago)

In this regard, we have actually thoroughly studied all the readily available brokers for European states and have provided a list of the very best binary choices and Forex brokers in the area.

three week diet plan (2 years ago)

This piece of writing will help the internet users for
building up new blog or even a blog from start to end.

stick property (2 years ago)

Leave these information to your accounting division they'll recognize exactly how goods en route affect your stock.

assurance decennale (2 years ago)

Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?

I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to
have you share some stories/information. I know my
subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot
me an email.

Bonny (2 years ago)

Rather, they have a checklist of guidelines and guidelines that have to be complied with for their loans.

impression prospectus (2 years ago)

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
My website is in the very same area of interest as yours and my users would
certainly benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this alright with you. Regards!

catholic shirts (2 years ago)

What's up, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing
data, that's truly good, keep up writing.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.