Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

quadrocopter drohne kaufen net (41 weeks ago)

I visited multiple web pages except the audio quality for audio
songs current at this web page is actually marvelous.

Bongs and Stuff (42 weeks ago)

great submit, very informative. I'm wondering why the opposite
experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing.
I'm sure, you've a huge readers' base already!

Badmintontraining (41 weeks ago)

Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm glad to search out so many helpful information right here in the post, we'd like
work out more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .

binary options brokers indonesia (41 weeks ago)

In this regard, we have actually thoroughly studied all the readily available brokers for European states and have provided a list of the very best binary choices and Forex brokers in the area.

three week diet plan (41 weeks ago)

This piece of writing will help the internet users for
building up new blog or even a blog from start to end.

stick property (41 weeks ago)

Leave these information to your accounting division they'll recognize exactly how goods en route affect your stock.

assurance decennale (41 weeks ago)

Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites?

I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to
have you share some stories/information. I know my
subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot
me an email.

Bonny (41 weeks ago)

Rather, they have a checklist of guidelines and guidelines that have to be complied with for their loans.

impression prospectus (43 weeks ago)

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
My website is in the very same area of interest as yours and my users would
certainly benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this alright with you. Regards!

catholic shirts (41 weeks ago)

What's up, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing
data, that's truly good, keep up writing.

Commercial Electric Fixtures (41 weeks ago)

all the time i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this
piece of writing which I am reading at this time.

informazioniqui (41 weeks ago)

After looking at a few of the blog articles on your site, I seriously appreciate your technique of writing a blog.
I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my website as well and tell
me your opinion.

empires and allies cheats no survey (42 weeks ago)

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a number of
websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard excellent things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content
into it? Any kind of help would be really appreciated!

best male sex toys (41 weeks ago)

Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks

topics.friendsofsysmith.com (40 weeks ago)

No Deposit Binary Options - How about trading totally free however have the
ability to make real money revenues, well if this appeals to you, which we can ensure it will, then have a look at our guide to no deposit Binary Options for the profits from these types of trades are always there for the
taking and will never ever cost you a penny!

http://bit.ly/2koePO9 (41 weeks ago)

My partner and I stumbled over here different web page and
thought I might check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to checking out your web page yet again.

women jacket (41 weeks ago)

This information is invaluable. Where can I find out
more?

fire emblem heroes cheats (41 weeks ago)

Wow, fantastic weblog structure! How long have you been blogging for?
you made running a blog look easy. The entire glance of your site is excellent,
as neatly as the content!

www.madridiario.es (41 weeks ago)

Therefore, remember to recurrently examine the most recent tendencies and updates within the Overwatch boosting website.

generator tool (41 weeks ago)

Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you
know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

tesla code secrets review (41 weeks ago)

Its like you learn my thoughts! You seem to understand so
much about this, like you wrote the ebook in it or something.

I feel that you simply can do with a few p.c. to power the message home a bit,
however instead of that, that is wonderful blog.

A great read. I'll certainly be back.

free walking tour stockholm (41 weeks ago)

Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any feedback would be greatly
appreciated.

Boxe thai Kick Muay-excellente méthode pour la perte de (8 weeks ago)

I have been browsing online more than 3 hours nowadays, but I never discovered any fascinating article like yours.
It's lovely value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content
as you probably did, the internet shall be much more
useful than ever before.

teen car insurance (44 weeks ago)

Actually no matter if someone doesn't understand then its
up to other people that they will help, so here it takes place.

locksmith (43 weeks ago)

Hi friends, its great post about cultureand completely defined,
keep it up all the time.

kisser paddle (42 weeks ago)

I am regular visitor, how are you everybody?
This paragraph posted at this web page is in fact
fastidious.

filip maertens argus labs (41 weeks ago)

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment
didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Anyway, just wanted to say excellent blog!

flyers pas cher (43 weeks ago)

Wonderful article! This is the type of info that are supposed to be shared across
the net. Shame on the seek engines for no longer positioning
this publish upper! Come on over and discuss with my website .
Thank you =)

Transfert Marrakech (41 weeks ago)

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be
running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do
with web browser compatibility but I thought I'd post to let you
know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Cheers

empires and allies cheats and tips (42 weeks ago)

Hi this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from
someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

gift for her (42 weeks ago)

Outstanding quest there. What occurred after?
Good luck!

Excursion Marrakech desert (41 weeks ago)

I have read a few just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you place to make any
such excellent informative website.

Online medicines (43 weeks ago)

Hey, I think your website might be having browser
compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, great blog!

How to build muscle (41 weeks ago)

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks for providing these details.

segway tour stockholm (42 weeks ago)

Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your
useful information. Thank you for the post. I'll definitely return.

political shirts (42 weeks ago)

Thanks , I've just been looking for info about this
topic for agges and yours is the best Ihave found out
so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the source?

Muay Thai Training Begin Enlarging Improve How You Will (3 weeks ago)

I think this is one of the so much important info for me.
And i am glad studying your article. However wanna remark on few common things, The website style is great, the articles is in reality nice : D.
Good task, cheers

xxx (34 weeks ago)

My partner and I stumbled over here by a different web address and thought
I may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to checking out your web page repeatedly.

PaintMyPhotos.Net Reviews (41 weeks ago)

Keep this going please, great job!

車庫証明 熊本 (35 weeks ago)

こんにちわ

今回の記事も参考になりました。

私は資格取得の勉強をして熊本で車庫証明の専門家になるためのサイトを運営しています。車庫証明専門の司法書士や税理士にになりたいのなら、みんなが知りたい試験勉強の裏技、勉強を始めるお勧め時期などについてまとめています。お役に立てれば嬉しいです。これからもブログ楽しみにしています。

gateshead photography (41 weeks ago)

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a formatting issue or something
to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the issue solved soon.
Thanks

scuola di ballo (42 weeks ago)

Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
I believe that you simply can do with a few % to force the message
house a bit, however other than that, this is excellent blog.

A great read. I'll certainly be back.

mobile application company (42 weeks ago)

This piece of writing offers clear idea for the new people of blogging, that in fact how to
do blogging.

hope for children (42 weeks ago)

Appreciate the recommendation. Will try it out.

smartphone (42 weeks ago)

What's up to all, it's in fact a good for me to pay a quick visit this site, it contains priceless Information.

fire emblem heroes hack (41 weeks ago)

Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the fantastic work!

pokemon sapphire rom emuparadise (42 weeks ago)

I couldn't resist commenting. Well written!

tesla code secrets pdf (41 weeks ago)

Everyone loves it when individuals get together and share ideas.
Great site, stick with it!

Bongs and Stuff dank (43 weeks ago)

I blog often and I really appreciate your content. This article has really peaked my interest.
I'm going to take a note of your site and keep checking for new information about once per week.
I subscribed to your RSS feed too.

Business Consulting (42 weeks ago)

I'd like to find out more? I'd care to find out some additional information.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.