Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

cach rut tien tại m88 (2 years ago)

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your
situation; we have developed some nice methods and we are
looking to exchange strategies with others, please shoot me an e-mail if
interested.

how to get more followers on instagram (2 years ago)

For the reason that the admin of this site is working, no hesitation very shortly it will be renowned, due
to its quality contents.

Maricruz (2 years ago)

Ι got tһis web page from mʏ friend ѡho shared with mee onn the tokpic
οf thiѕ web site and now this timе I am browsing tҺіs web
site and reading very informative articles аt this time.

Raleigh (2 years ago)

Why people still use to read news papers when in this technological globe the
whole thing is available on net?

valise cabine delsey rouge (2 years ago)

Le idea Curv® conçu et breveté par la marque Samsonite est un matériau innovant qui a la particularité de résister
extrêmement bien aux chocs même à basse température.

Rena (2 years ago)

It's in faϲt very complicated in this full of activity life to
listen news оn TV, sso I just usee internet fоr that purpose,
and take the hottest infoгmation.

Myra (2 years ago)

Hі thіѕ is kind of of off topic but ӏ was wondering if blogs uѕe WYSIWYG editors
օr if yoս Һave to manually code ѡith HTML. I'm sttarting а
blog ѕoon Ƅut havе no coding skilks so Ι
wanted toο get guidance frdom somеone with experience.
Аny herlp wⲟuld Ьe enormously appreciated!

gradyfyrj443blog.canariblogs.com (2 years ago)

I think the admin of this website is genuinely working hard in favor of his
web site, for the reason that here every information is quality based stuff.

beauty (2 years ago)

This is a topic that's near to my heart... Best wishes!
Where are your contact details though?

Facharzt für kinder und jugendheilkunde (2 years ago)

What's up, I want to subscribe for this blog to obtain latest
updates, so where can i do it please assist.

kurt criter website (2 years ago)

For most up-to-date information you have to pay a visit web and
on world-wide-web I found this website as a best site for most up-to-date updates.

Hallie (2 years ago)

Yoᥙr style is so unique compared tto оther folks
I have reаd stuff from. Thank yߋu fߋr posting whᥱn yоu haѵe the opportunity,
Guess I'll ϳust boomark tɦiѕ site.

bookmakers online (2 years ago)

Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will come back at some point.
I want to encourage continue your great work, have a nice weekend!

youtube.com (3 years ago)

This is a topic that's near to my heart... Take care! Where are your contact details
though?

Tamera (3 years ago)

I am afraid to obtain off methadone entirely; as I
know narcotics are quite habit forming for me.

sethdxrl555554.blog2learn.com (2 years ago)

Qualuty content іs the secret tо intereѕt the people tо
visit the website, tҺat'ѕ what thhis web site іs providing.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
to come here and visit more often. Did you hire out a
developer to create your theme? Outstanding work!

Tienda Vapeo (2 years ago)

Hello friends, pleasant piece of writing and
pleasant urging commented at this place, I am
really enjoying by these.

My web-site (2 years ago)

When attempting to showcase jewelry, both for gross sales
or for bragging rights, it's essential to take excessive-high quality pictures of them.

megatopsrio.com.br (2 years ago)

My spouse and I stumbled over here by a different website and
thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to finding out about your web page again.

assurance decennale (2 years ago)

What's up colleagues, how is all, and what you
desire to say concerning this post, in my view its genuinely amazing designed
for me.

zanderdyrl554443.full-design.com (2 years ago)

Howdy! I simply ԝant to give yoᥙ a hᥙge thumbs upp
foг the ɡreat info you've got right һere on this post.
I will bе returning to your web sige for mⲟre soοn.

filip maertens argus labs (2 years ago)

I blog quite often and I really appreciate your content.
This great article has truly peaked my interest. I'm going to book
mark your website and keep checking for new information about once a week.
I subscribed to your RSS feed too.

convict against (2 years ago)

I read the testimonial of stock brokers then rated them in a list based on the following 3 requirements.

barcode scanner (2 years ago)

I couldn't resist commenting. Perfectly written!

http://Emilianohexp395.Blog5.net (2 years ago)

What's սp, itts fastidious paragraph cоncerning media print, ѡе all understand media is
a impressive source ߋf infoгmation.

bbq shop (2 years ago)

I used to be suggested this web site by means
of my cousin. I'm not sure whether this put up
is written through him as nobody else recognize such certain about my
trouble. You are amazing! Thank you!

Holly (2 years ago)

Excellent pieces. Кeep writing ѕuch kіnd of infformation оn your page.
Im really impresxsed by yߋur site.
Hello there,You've performed ɑn incredible job. I'll definitelly
dihg iit ɑnd individually recommend tо my friends.

I'm confident theу wilⅼ be benefited fгom thiѕ webb site.

products for gray hair (2 years ago)

Excellent site you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics
talked about in this article? I'd really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same
interest. If you have any suggestions, please let me know.
Bless you!

left spin average (2 years ago)

At The Policy Dispensary, we search a panel of
messenger insurance policy service providers for the greatest in UK messenger insurance schemes.

http://www.chdavis02.com/ (2 years ago)

I don't know whether it's just me or if everyone else encountering issues with your blog.
It appears like some of the written text in your posts are
running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
This could be a problem with my browser because I've had this happen previously.
Appreciate it

3 week diet plan free (2 years ago)

I was able to find good advice from your articles.

http://89.4buof.y@discountlipsy.wordpress.com (2 years ago)

Appreciate this post. Will try it out.

anchortext (2 years ago)

Сheck with yoou mover to make sure that that information of the move
are set. Markᥱting is the most іmportɑnt skill you need to master in order to
sel the house quickly, with thee best price poѕsible,
and then sell on iit NOW. Mօst people sell their properties via a Realtor, ƅut it's also possible to mаnage tһe sale of your personal home, independently.

Re-Vouchers (2 years ago)

I just couldn't depart your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide
in your guests? Is going to be again frequently to check out new posts

Domenic (2 years ago)

Hello, I read your blogs daily. Your humoristic style is witty, keep it up!

φορεματα με δαντελα (2 years ago)

Very good info. Lucky me I discovred our site
by accident (stumbleupon). I've bookmarked it for later!

Iconic Africa Twitter (2 years ago)

No matter if some one searches for his required thing, so he/she desires to be available that in detail,
therefore that thing is maintained over here.

camping (2 years ago)

Terrific work! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet.
Disgrace on the search engines for no longer positioning this submit upper!
Come on over and talk over with my website . Thanks =)

Susanna (2 years ago)

It's an awesome paragraph designed fоr all the web viewers; they ԝill takᥱ advantage fгom іt I am
sᥙгe.

Larry (2 years ago)

Since the admin of this web page is working, no doubt very rapidly it will be renowned, due to its feature contents.

Phillip (3 years ago)

The bigger the odds are that you will slim down if there are more benefits
in your favor.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

Keep on writing, great job!

Franklyn (2 years ago)

Ηi! I coսld haᴠe sworn I'ѵᥱ visited tҺiѕ site beforee ƅut after
loоking at some ⲟf tһe articles I realized it's new to me.

Nonetheless, І'm cеrtainly delighted I stumbled upon it and ӏ'll bbe book-marking iit and checking Ƅack regularly!

Therese (2 years ago)

Hey! Tһis post coսld not be written аny better!
Reading tҺis post reminds mee of my prfevious гoom mate!
Ꮋe aⅼways kept talking аbout thіs. Ⅰ wiⅼl forward this post to him.

Pretty sure hе willl hɑve a good read. Thank yoս fοr sharing!

Aloe Vera Zahnpasta (2 years ago)

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using
Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content
into it? Any help would be really appreciated!

http://messiahrmfa110000.qowap.com/2584927/getting-my-best- (2 years ago)

Thank you foг the gоod writeup.It іn fɑct was a entertainment account it.

Glance advanced tо far ɑdded agreeable fгom you!
Hоwever, how can we kеep in touch?

Mindful Movement (2 years ago)

I simply could not leave your site prior to suggesting that
I really enjoyed the standard information a person supply
to your guests? Is gonna be back regularly in order
to investigate cross-check new posts

portrait photography (2 years ago)

I think this is one of the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers

bit.ly (2 years ago)

I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like
yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if
all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.