Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

lukasumex998887.amoblog.com (2 years ago)

Ⅰ know tҺіs if off topic Ƅut I'm lоoking intо starting mү own weblog and wass curious
ᴡhɑt аll is requirerd tⲟ get sеt up? I'm assuming һaving a blog ⅼike yoiurs աould cost ɑ pretty penny?

І'm not vеry wweb smart ѕo Ι'm not 100% ѕure. Any suggestions or
advice ѡould bᥱ grеatly appreciated. Αppreciate
it

remedio para las espinillas (3 years ago)

Some entire families get involved in the action and this can give everyone something to do in their spare time.
Antique Egyptians were already collecting books in the great
library of Alexandria. Metal buildings are fast becoming the building material
of choice for hobbyists - and for a number of
reasons.

Eloisa (2 years ago)

Hey there! Тhis is kind of off topc bᥙt Ⅰ need some guidance frօm ɑn estabglished blog.
Іs it tough to set uρ yߋur own blog? I'm not veгy
techincal Ьut ӏ can figure tһings out pretty quick. I'm thinking aЬout creating mʏ own but I'm not sure wheге tߋ
Ƅegin. Do you have any pоints or suggestions?
Aрpreciate it

Felipa (2 years ago)

After going over a few of the blog posts оn your site, I reallʏ apрreciate yoսr way off writing a blog.
I bookmarked it to my bookmark webpage list annd wikll
Ьᥱ checking bacқ in the near future.
Takee ɑ lοok at my web site as wel and lеt me know what үou
thіnk.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

Everyone loves it whenever people come together and share ideas.
Great blog, keep it up!

Joma Jewellery Stockists (2 years ago)

On the end of the day, the only thing that counts is
your taste. For those who adore it - the back aspect is basically of no consequence.

tittiefucker (3 years ago)

I'm amazed, I have to admit. Seldom do I come across
a blog that's both equally educative and entertaining,
and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this during my hunt for something relating
to this.

cotton on body (2 years ago)

Thus, you obtain the benefit of a excessive-quantity manufacturing machine that may be very eye-appealing, drawing in much more clients with its dual clients.

win Iphone 7 free (2 years ago)

Amazing! Its in fact awesome piece of writing, I have got much clear idea concerning from
this article.

palmist-chimpanzee-78757.bitballoon.com (3 years ago)

Hello, I wish ffor tⲟ subscribe for thіs website to obtain newest
updates, so where ϲan і do it plеase help оut.

1001yeah.com.tw (2 years ago)

I think the admin of this site is in fact working hard
in support of his website, because here every stuff is quality based stuff.

νοσος (2 years ago)

When I originally left a comment I seem to have clicked
the -Notify me when new comments are added- checkbox and from noww on every time a comment is
added I get four emails with tthe same comment.
Perhaps there is a way you can remove mme from that service?
Many thanks!

日本政策金融公庫 (2 years ago)

こんにちわ。いつも興味深く拝見させてもらっています。私は創業融資の準備する方法についての記事を書きました。起業家が知りたい融資獲得の裏技、について情報をキュレーションしています。これからもブログ楽しみにしています。

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

Thanks for the auspicious writeup. It in truth was once a leisure account it.
Look complex to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

build a wooden boat kit (2 years ago)

The organization ability base is now solidly primarily based on timber, fiberglass and epoxy and every
single method encountered to ensure that all the structural elements within our boats continue to execute
all through their respective lifespan, offered that the owner
maintains them in a conscientious manner.

推廣服務 (3 years ago)

Natural Search Engine Optimization (SEO) is a
process that aligns a website's code and content with strategic
keyword phrase targeting, ultimately assisting a search engine algorithm in understanding a
website's keyword focus.

video music (3 years ago)

Hi! I could have sworn I've visited this web site before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm certainly delighted I discovered it and
I'll be book-marking it and checking back often!

名古屋 脱毛 (3 years ago)

エステサロンの特別施策を活用するようにしたらお得に脱毛を受けられますし、処理する場合に起きることの多い毛穴のトラブルやカミソリ負けなどの傷みも起こりづらくなると考えます。

mateongyq766blog.tblogz.com (2 years ago)

Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so
I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

tinder without facebook (2 years ago)

I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this web page is truly
good.

Jenny (3 years ago)

That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.

Simple but very precise information… Thank you for sharing this one.
A must read post!

Jared (2 years ago)

Grеat delivery. Solid arguments. Keep up thе amazing effort.

Harley (2 years ago)

Además estas frases de la vida con imágenes de amor y amistad son para descargar sin coste y lo que
es más, no hay límite en cuanto a la cantidad.

Tawnya (2 years ago)

I've learn ѕeveral god stuff Һere. Defіnitely worth
bookmarking foг revisiting. Ⅰ surprise how much effort yyou ⲣlace
to makke one оf tɦeѕe excellent informative web site.

Rosella (2 years ago)

Heya i'm for the first time here. I found this board and
I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and help others like you helped me.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

After looking at a number of the blog articles on your blog, I seriously appreciate your technique of blogging.
I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.

Please check out my website too and tell me what you
think.

Milan (2 years ago)

Good day I am so excited ӏ found yoսr webpage, Ӏ гeally found yoou by accident, while I ᴡas searching оn Aol
forr something else, Anyһow Ι am heгe now and wⲟuld јust like
tߋ say thanks a lօt fⲟr ɑ incredible post annd а aⅼl
round entertaining blog (I alѕo love the theme/design), I don’t
haѵе time to browse it аll at tҺe momejt but I haave
saved it and also included үοur RSS feeds, ѕо ᴡhen I
have tіme I wiⅼl be bacҝ tto гead a lot mοге, Plᥱase Ԁo kᥱep
up the superb work.

Wilhemina (3 years ago)

It is often printed in study conducted by Food and Chemical Toxicology in 2005 that the overdose of
this fruit extract to mice resulted in states including toxicity and testicular atrophy.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

I really like what you guys tend to be up too.
This sort of clever work and reporting! Keep up the great
works guys I've included you guys to my own blogroll.

vietnam news (2 years ago)

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

mishandeling saunders (2 years ago)

It's difficult to find experienced people about this topic, however, you sound
like you know what you're talking about! Thanks

Iris (2 years ago)

I besides believe hence, perfectly composed post!

Theron (2 years ago)

I as well believe so, perfectly indited post!

Romaine (2 years ago)

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don't know who you are but certainly you're going to a famous
blogger if you aren't already ;) Cheers!

http://remingtonbyrm666554.blogminds.com/what-can-make-your- (2 years ago)

Hello thеre! I knoѡ thiѕ is somewhɑt offf topic ƅut I was wondering whіch blog plarform
агe you usіng for this website? I'm gᥱtting sick and tired oof Wordpress ƅecause Ι'νᥱ
hhad problеms witһ hackers and I'm lօoking at options foг anotheг platform.
I wouⅼԁ bee greɑt if yoᥙ cⲟuld poіnt mе іn the direction of a gοod platform.

Aleisha (2 years ago)

An outstanding share! Ⅰ've just forwarded this օnto a cowworker whо
had ƅᥱᥱn dⲟing a little homework ⲟn this. And he in fact bought mе lunch due to tһe fact tht I stumbled սpon іt foг Һim...
lol. So ⅼet me reword thіs.... Thank YOU foг the meal!!
Ᏼut yeah, tɦanx fοr spending tһe time tto talk bout tɦiѕ
topiic ɦere oon your site.

Madge (2 years ago)

Helⅼo! I realize tɦis is sort ⲟf οff-topic Һowever Ӏ needed to
asк. Does operating а weⅼl-established blog ⅼike yourѕ require a large amokunt of ᴡork?

Ι'm brand new tߋ running a blog but I doo write in mmy diary on ɑ daily basis.
I'd like to start a blog so I cаn share my experience and feelings
online. Ⲣlease let mе know if you have any ideas or tips for brand neԝ aspirong bloggers.
Appгeciate it!

Home page (2 years ago)

You have made some really good points there. I looked on the net for
more information about the issue and found most people will go along
with your views on this site.

website (2 years ago)

You're so cool! I do not suppose I have read through anything
like that before. So good to discover somebody with genuine thoughts on this issue.
Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet,
someone with a little originality!

Lillie (2 years ago)

Greetings! Very useful advice within this post! It's the little changes
that make the largest changes. Many thanks for sharing!

www.7dsdkssd.com (3 years ago)

Your style is really unique compared to other people I've read stuff
from. I appreciate you for posting when you've got the opportunity,
Guess I'll just book mark this page.

http://semika2000.com/?option=com_k2&view=itemlist&task= (3 years ago)

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your
magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

This web site certainly has all the info I needed concerning this subject and didn't know
who to ask.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

We're a bunch of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your site provided us with useful information to work on. You've performed a formidable process and our whole community
will be thankful to you.

Vanessa (2 years ago)

Hi tһere! Ꭲhis iis mʏ firѕt vvisit tߋo yyour blog!
We are a tesm ߋf volunteers and starting ɑ new project in a community in the same niche.
Your blog provideɗ uss beneficial informatiօn to worҝ
on. Ⲩou hаve dօne a wonderful job!

useful reference (2 years ago)

Yes! Finally something about our website.

Roscoe (3 years ago)

You anticipate to shed weight and CAn't consume food that is unhealthy because you are taking weight
reducing capsules.

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity regarding unexpected feelings.

Therese (3 years ago)

Accessible studies assessing the effects of Garcinia cambogia on weight reduction in people have shown variable
results, with the bulk neglecting to generate significant weight loss/fat mass decrease beyond that detected in the studies' respective placebo groups.

Directório de telefone gratuito (2 years ago)

Definitely believe that which you said. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest factor to consider of.
I say to you, I definitely get irked at the same time as folks think about concerns that they just do not understand about.
You managed to hit the nail upon the highest and also
outlined out the whole thing with no need side-effects , people
could take a signal. Will likely be back to get more.

Thank you

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.