Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

http://s3.amazonaws.com/alphatatto4u/index/98.html (1 year ago)

Keep this in thoughts as you design and style your wings
and any image that will be centered amongst them.

100 coats of liquid lipstick (1 year ago)

Great article, just what I was looking for.

iphone 7 plus cases with stand (1 year ago)

That is a great tip particularly to tthose fresh to the blogosphere.
Short bbut very accurate information… Appreciate your sharing this one.
A must read article!

http://sailingright.com (1 year ago)

Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same
interest. If you have any recommendations, please let me know.
Appreciate it!

Pulau tdung (1 year ago)

Please let me know if you're looking for a article author for your blog.
You have some really good articles and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some articles for your blog
in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if
interested. Kudos!

revouchers (1 year ago)

Excellent goods from you, man. I've understand your stuff prior to and you are just extremely fantastic.
I actually like what you've received right here, certainly
like what you're saying and the way in which you are saying it.
You're making it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

meilleure imprimante laser (1 year ago)

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be just what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write
in relation to here. Again, awesome web site!

Muaythaiclub.Es/?p=621 (1 year ago)

Wow, that's what I was looking for, what a stuff!

present here at this web site, thanks admin of this site.

Jasa SEO (1 year ago)

Saya memiliki berkunjung penjelajahan secara online lebih dari
tiga jam hari ini , belum I tidak pernah ditemukan setiap menarik
artikel seperti milik Anda. Ini indah nilai cukup bagi saya.
Menurut pendapat saya , jika semua pemilik situs dan blogger membuat baik konten materi
sebagai Anda mungkin melakukan, yang internet akan lebih banyak bermanfaat dari sebelumnya.

Julianne (1 year ago)

Guys with type 2 diabetes shouldn't try to increase testosterone levels
with androstenedione.

www.jx1980.com (1 year ago)

each time i used to read smaller content which as well clear
their motive, and that is also happening with this article
which I am reading here.

hiking boots (1 year ago)

Trekkers of all kinds will find that this is one of the very
best locations for Arizona treking trails, with incredible panoramas that are merely spectacular to witness.

pussy eating (1 year ago)

great day thanks

radio show (1 year ago)

Saved as a favorite, I like your site!

Nottingham is a Hub (1 year ago)

Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very helpful info specifically the last part :) I care for
such information much. I was seeking this particular information
for a very long time. Thank you and best of luck.

Top Action Movies (1 year ago)

whoah this blog is excellent i really like reading your articles.
Keep up the great work! You know, lots of individuals are
looking around for this information, you could help them greatly.

Top Action Movies (1 year ago)

whoah this blog is excellent i really like reading your articles.
Keep up the great work! You know, lots of individuals are
looking around for this information, you could help them greatly.

facebook marketing tips for nonprofits (1 year ago)

The standards, guidelines, laws and also possibility of denial for an Advertisement is rather high with Facebook so
much to ensure that lots of marketers give up before they have an advertisement live.

dang ky xuat khau lao dong o dau (1 year ago)

Terrific work! That is the type of information that
are supposed to be shared across the net. Disgrace on Google for not positioning this submit higher!
Come on over and talk over with my website . Thank you =)

vinhomes pham hung (1 year ago)

Hey there! Do you know if they make any plugins
to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any tips?

xem bong da (1 year ago)

This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your site in my social networks!

meilleure scie circulaire (1 year ago)

Hi, after reading this remarkable paragraph i am as well delighted to share my know-how here
with mates.

上野クリニック 千葉 (1 year ago)

Article writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write otherwise it is difficult to write.

Lucia (1 year ago)

Its like you read my thoughts! You appear to know a lot about this, like you wrote the e-book in it or something.
I feel that you can do with a few p.c. to power
the message home a little bit, but other than that, this is great blog.
An excellent read. I'll definitely be back.

Gadget service manuals (1 year ago)

Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out
a lot. I'm hoping to offer one thing again and help others
such as you helped me.

alejandro isturiz chiesa (1 year ago)

De acսerdo con su preparador Alejandro Isturiz Chiesa, los únicos efᥱctos secundarios, aparecían solamente en las veinticuatro
horaws que seguían la última ingestión, bajo la forma dee vafios
trastoгnos ԁigestivos dignos de loos más Ԁesagrаdables tratamientօs lаxantes.

visitanos nuestro sitio (1 year ago)

Good post. I learn something totally new and challenging
on blogs I stumbleupon every day. It will always
be exciting to read articles from other writers and practice
something from other sites.

t shirt maker software (1 year ago)

Ӏnside sеconds you'll be able to shortly and simply
design ʏοur iindividual attire ѡith ⲟvᥱr 10,000 pieces of clipart, 100+ fonts, annd 60+ ink colours.
Custom tees ɑгe nice fߋr groᥙps, teams, occasions, aand
more!

New Songs 2017 (1 year ago)

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the
layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see
a nice blog like this one these days.

PAKET WISATA PULAU (1 year ago)

Saya sudah telah menjelajahi untuk sedikit untuk berkuialitas tinggi artikel atau
blog posting dalam semacam daerah . Menjelajahi di Yaholo
I akhirnya menemukan ini situs. Membaca iini informasi Jadi i am senang ke pameran yang saya harus sebuah sangat tepat perasaan luar biasa saya
ditemukan persis apa yaang saya butuhkan. Saya begitu banyak
pasti akan membuat pasti? Untuk lakukan tidak mengabaikan ini situs
dan memberikan itu lihat teratur.
http://www.espaexperts.com/index.php/component/k2/itemlist/user/74915

jual liquid vape surabaya (1 year ago)

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

Vivien (1 year ago)

In the United States, approximately 43 percent of 31 percent
of men and women experience sexual dysfunction.

thailandtravelplanner.Com/?p=415 (1 year ago)

That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.

Simple but very precise info… Many thanks for sharing this one.

A must read article!

tapis roulant Offerte (1 year ago)

I have to thank you for the efforts you have put in penning this website.

I really hope to see the same high-grade blog posts by you
later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)

film porno (1 year ago)

It's nearly impossible to find knowledgeable people
in this particular topic, but you seem like you know what
you're talking about! Thanks

http://b6a7d5b.com/groups/aging-plants-you-should-be-eating- (1 year ago)

High amounts of testtosterone seem to encourage good health in men, foor example, lowering the risks of
high blooid pressure and heart attack.

backlink (1 year ago)

An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this.
And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for
him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue
here on your web page.

wristwatches (1 year ago)

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Agen Judi SBOBET Casino (1 year ago)

I have been surfing online more than 3 hours today, yet
I never found any interesting article like yours. It's pretty
worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made
good content as you did, the internet will be much more useful than
ever before.

bdsm accessories (1 year ago)

Hi there, You've done a great job. I will certainly digg it and personally
recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this
site.

the future is female amazon (1 year ago)

Meanwhile, otther folks questgioned ᴡhy ѕhe diⅾn't just wholesale thhe sweattshirts fгom Otherwild.

duoクレンジングバーム通販 (1 year ago)

My spouse and I stumbled over here coming from a different
page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page yet again.

tenby cottages with hot tubs (1 year ago)

Double and also twin bedrooms, some with ensuite
and outdoors frequently there is an outdoor
decking location with outside furniture and perhaps a private jacuzzi!

desentupidora sorocaba 24 horas (1 year ago)

Desentupidora campinas empresa especializada em desentupimentos com maquinas roto systen e também hidrojateamento 3032-4321 chame
quem esta perto de voce.

car maintenance plan insurance (1 year ago)

I visit each day a few web pages and websites to read articles,
except this website gives quality based writing.

Madonna (1 year ago)

Not too long ago we now have been changing numerous clasps for magnetic
clasps, which are a lot simpler.

dosage-of-heartgard-plus00722.blog5.net (1 year ago)

What's up colleagues, how is everything, and what you want to say regarding this paragraph, in my view its truly
remarkable designed for me.

cach dang ky m88 (1 year ago)

I love looking through an article that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!

cunt (1 year ago)

An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this.
And he actually bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your blog.

Donate (1 year ago)

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I
found this piece of writing at this web site.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.