Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

tapis roulant Offerte (1 year ago)

I have to thank you for the efforts you have put in penning this website.

I really hope to see the same high-grade blog posts by you
later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)

film porno (1 year ago)

It's nearly impossible to find knowledgeable people
in this particular topic, but you seem like you know what
you're talking about! Thanks

http://b6a7d5b.com/groups/aging-plants-you-should-be-eating- (1 year ago)

High amounts of testtosterone seem to encourage good health in men, foor example, lowering the risks of
high blooid pressure and heart attack.

backlink (1 year ago)

An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this.
And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for
him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue
here on your web page.

wristwatches (1 year ago)

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Agen Judi SBOBET Casino (1 year ago)

I have been surfing online more than 3 hours today, yet
I never found any interesting article like yours. It's pretty
worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made
good content as you did, the internet will be much more useful than
ever before.

bdsm accessories (1 year ago)

Hi there, You've done a great job. I will certainly digg it and personally
recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this
site.

the future is female amazon (1 year ago)

Meanwhile, otther folks questgioned ᴡhy ѕhe diⅾn't just wholesale thhe sweattshirts fгom Otherwild.

duoクレンジングバーム通販 (1 year ago)

My spouse and I stumbled over here coming from a different
page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page yet again.

tenby cottages with hot tubs (1 year ago)

Double and also twin bedrooms, some with ensuite
and outdoors frequently there is an outdoor
decking location with outside furniture and perhaps a private jacuzzi!

desentupidora sorocaba 24 horas (1 year ago)

Desentupidora campinas empresa especializada em desentupimentos com maquinas roto systen e também hidrojateamento 3032-4321 chame
quem esta perto de voce.

car maintenance plan insurance (1 year ago)

I visit each day a few web pages and websites to read articles,
except this website gives quality based writing.

Madonna (25 weeks ago)

Not too long ago we now have been changing numerous clasps for magnetic
clasps, which are a lot simpler.

dosage-of-heartgard-plus00722.blog5.net (35 weeks ago)

What's up colleagues, how is everything, and what you want to say regarding this paragraph, in my view its truly
remarkable designed for me.

cach dang ky m88 (1 year ago)

I love looking through an article that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!

cunt (1 year ago)

An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this.
And he actually bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your blog.

Donate (1 year ago)

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I
found this piece of writing at this web site.

how to become a pick up artist pdf (26 weeks ago)

How To Method A Lady

As a substitute of using a simple lifetime common, Udemy
calculates a course's star ranking by contemplating various different factors such because the
number of scores, the age of ratings, and
the probability of fraudulent ratings. A great marriage is predicated on compromise: A
sizzling woman could make her man proud, and a proud man could make
his spouse completely happy. On reflection, I think I solely needed to be
one because I was pushed by a robust desire to start out something, and break away from the social
norm. Thriller together with Papa from RSD
was the unique founding father of Project Hollywood in Los Angeles.

We've learn The Sport, the e book where Neil Strauss
describes the existential despair that plagues pickup artistry, full with confessional moments that come off as fairly insincere, like a banker
from Goldman Sachs expressing his distaste for Wall Road tradition over
lunch at a Michelin-starred restaurant. Oh, and you can begin to take pleasure
in courting as many ladies as your schedule can match, the place YOU can choose the women that curiosity you most - instead of settling for the one
who you hope likes you again. After a complete load of remedy and self-examination, Strauss explains, they met at a marriage.
The good news is, connecting with ladies is way simpler than playing basketball.

This ebook has given me more confidence to begin courting again!.Thank-you Kim Baker!
The 36-year-old from London is so convinced by his choose-up prowess that he arrange his personal seduction faculty, which he calls The Beckster Lifestyle.

Most individuals are likely to travel in groups, which in the seduction community is considered a set.
Video chat is one more helpful instrument of getting together with Slavic girls.
The 30s are worrying years for high-achieving girls who lengthy for
marriage and youngsters - in fact, not all do - as they face their quickly closing
reproductive window surrounded by males who see no rush to cool down. Many PUAs compensated for their lack
of social experience by acting like conceited idiots, which Strauss admits can occur.
We all have expectations but it's those unrealistic expectations sometimes that I think is another thing guys have to compete against and why these women are single themselves, the knight
prince on horse back doesn't exist in actual life.

For instance, one pickup artist that I do know from Las Vegas (I won't say
his identify) met a profitable real estate
investor out on the membership, who finally gave him a stake in a high end makeup retailer that he was creating.
That's EXACTLY what it's like for girls online..

I can't imagine the BS in this opinion piece.

Lots of the best pick up artists follow speaking slowly
with a purpose to make each word heard, and more importantly, each word count.

His whole conception of the great life is structured around attaining a particular type of pleasure, while concurrently avoiding commitments and their attendant lack of
autonomy and risk of boredom. However there IS a hole in opinion openers,
and this one fills it. The issue is that essentially the most generally used opinion openers (jealous girlfriend, david bowie, who lies extra, and many others) enchantment largely to women. Certainly, many of the techniques in this article
haven't been seen elsewhere earlier than. So we thought-about the likelihood that men had been perhaps trolling much
less frequently on these apps, and thus would have lower trolling scores (akin to girls).

Present a superficial model of yourself and you danger being matched with women who are solely fascinated in the synthetic version of yourself that you have created.
Most of those ladies don't have a computer at house so they go to web cafe's
to verify emails and chat. Our membership base is made up of thousands of beautiful women from Russia, Eastern Europe, Asia,
Latin America and Africa searching for males identical to you!

I largely date women and feel like most homosexual/bi girls do not care about
feminine partners being taller. YouTube movies
of his workshops show him encouraging men to use bodily aggression,
including choking ladies, as well as emotional abuse
to convince them to have sex. After studying about Blanc, two girls — a self-employed Japanese in her 20s and a longtime overseas Japan resident and DJ, 31 — put together a
bilingual petition to cease Blanc from returning to Japan Posted on Nov.
My greatest problem with online relationship is that
it brings out the worst in us. As males, we are essentially lazy.

Remedy, marriage, fatherhood weren't the one things that prompted Strauss to vary
his considering. Pamela has made guest appearances on TELEVISION
reveals Good Morning, America, Entertainment Tonight, and BBC World TELEVISION and
radio packages on KROQ and NPR. Every one of many openers
contained in this free e-book have been proven to simply
break the ice with women, be sure you always have something
to say to women, and instantly give you the opportunity to build rapport and
create attraction. Sky Information is now reporting that Blanc
is not going to be allowed to enter the UK for a series of occasions
scheduled to happen in February. Dieke compares his function to that of a business coach or
a fitness instructor - anybody who helps a person get better at something.
I am telling you: break up with your normal-sized girlfriend, start courting a
giant girl, and double your clothes in no time.
Meanwhile different girls despise that, those that arent all in favour of informal intercourse.
However on Bumble—in contrast to Tinder or OkCupid—solely the women can start a dialog… Maybe still more spectacular: the ratio of girls
to males using the app, which is just about even—unusual for
this sector.

fast way to Lose weight in a month (1 year ago)

Hoodia is a succulent plant that closely resembles a cactus and
grows exclusively in the South African deserts.

http://7ba.ru (1 year ago)

I always spent my half an hour to read this web site's articles or reviews everyday along with a mug of coffee.

email databases (1 year ago)

I visited several sites except the audio quality for
audio songs present at this web site is truly marvelous.

How To Build A Landing Page For Free (39 weeks ago)

I believe that is among the such a lot vital information for me.
And i'm glad reading your article. But want to commentary on few basic issues, The site style is wonderful,
the articles is in point of fact great : D. Excellent
activity, cheers

JASA SEO PROFESIONAL (1 year ago)

Woah! Aku benar-benar menikmati template / teema ini blog.
Ini sederhana, namun efektif. Banyak kali itu
tangguh untuk mendapoatkan bqhwa "keseimbangan sempurna"
antara kegunaan yang luar biasa dan tampilan visual . Saya harus mengatakan Anda memiliki
melakukan menakjubkan pekerjaan dengan ini.
Selain itu , beban blog sangat cepat untuk saya pada Chrome .
Exceptional Blog!
http://houseofwisdom.care/index.php/component/k2/itemlist/user/311959

flowers (5 weeks ago)

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it
helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Read about Gold Earrings here > (30 weeks ago)

My Mama (who trained as a jeweller) explained
to me "If you have nice jewelry, chances are you will want to clean it from time to time. You will want to use a mild soap and warm water, rinse, and then use a soft cloth to polish it. Always dry your gold and Dress Earrings before you store it to keep it from tarnishing and to prevent water stains. "

http://ecotheory.uwaterloo.ca/labwiki/index.php?title=The_ (20 weeks ago)

Jewellery has been most essential form of personal adornment for girls since time immemorial.

Barack Obama (1 year ago)

For hottest news you have to pay a visit the web and on the web I found this website as a most excellent web page for most
up-to-date updates.

tulis (1 year ago)

I simply could not leave your web site prior to
suggesting that I extremely loved the usual info an individual provide on your visitors?
Is gonna be again ceaselessly to inspect new posts

www.youtube.com (1 year ago)

It's very simple to find out any topic on net
as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.

linktothailand.com/?p=280 (1 year ago)

Great article, totally what I needed.

Streaming Hentai Online Free (40 weeks ago)

Now I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read additional news.

Dance (1 year ago)

Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.