Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

travellin.co.id (1 year ago)

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

howtogetridofmpccleaner.beep.com (1 year ago)

Thanks for any other informative site. Where else may I am
getting that kind of information written in such an ideal manner?

I have a challenge that I am just now working on, and I've
been at the look out for such information.

aspirador escoba (1 year ago)

What's up it's me, I am also visiting this site
regularly, this site is genuinely good and the viewers are truly sharing good thoughts.

shaving pussy (1 year ago)

Thanks designed for sharing such a fastidious opinion, post is pleasant, thats
why i have read it fully

Gold Cutcrease Makeup Tutorial (Beginner Friendly) (1 year ago)

Hi there, I discovered your site by the use of Google whilst searching for a comparable matter, your web site got here up, it seems to be good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply became alert to your blog through Google, and located that it is truly informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll appreciate in the event you continue
this in future. Many folks shall be benefited out of
your writing. Cheers!

hoa lan ho diep (1 year ago)

Thank you for another excellent article. The place else may just anybody get that kind of
info in such a perfect approach of writing?
I have a presentation next week, and I'm at
the search for such information.

Georgia (1 year ago)

I visited several web sites except the audio quality for audio
songs existing at this website is genuinely marvelous.

options-picks.com (1 year ago)

Before you set up your WiFi Array Extender, download and install NETGEAR's WiFi
Analytics Application to examine WiFi strength in spaces throughout your house, assisting you determine where
your protection is weakest.

طراحی سایت ایران (1 year ago)

I think the admin of this website is truly working hard in favor of his website, because here every stuff is quality based data.

drake (1 year ago)

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's web site link on your page at appropriate place and other person will
also do same in support of you.

Hortense (1 year ago)

Thаnks vedy intᥱresting blog!

credit fraud prank call (1 year ago)

Hello to every body, it's my first pay a visit
of this webpage; this web site consists of amazing and actually fine data designed for readers.

wita tour bandung (1 year ago)

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I
have found It positively useful and it has aided me out loads.
I am hoping to give a contribution & assist different
users like its helped me. Good job.

leren van Muay Thai (1 year ago)

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,
and I was wanting to know your situation; we have created some
nice methods and we are looking to swap techniques
with other folks, please shoot me an email if interested.

Max gain xpode (1 year ago)

Max Gain Xplode: Close to the weight loss business,
muscle boosting and muscle restoration supplements would.

Max Gain Xplode - Do not BUY Until You Read The Fact!
Is Maxgain Xplode Scam?- Read Shocking Review First!

Being a legitimate muscle boosting formula the Maxgain Xplode testosterone booster has recently gained
a lot of attention.Mostly men spend
Is It True? Max Gain Xplode Cause Erectile Dysfunction?
Start with 2 to 3 pills of the Max Gain Xplode until it reaches its tolerance to it.
Over time, pass to use 1 pill with approximately 200ml of water.

The Max Gain Xplode & Max Test Xplode testosterone booster duo has gained a lot
of attention lately for being a legitimate muscle enhancing formula.

MaxGain Xplode - Get An Explosive Workout & Recover Faster MaxGain Xplode is a powerful
supplement to help unlock your peak muscle building performance.

http://healthflyup.com/max-gain-xplode/

Patriot Power Greens review (1 year ago)

Hi, I read your blogs on a regular basis. Your writing style is awesome, keep it up!

Leaking Pipe In Boiler (1 year ago)

In the 1970s, abusers self-treated with illegal methadone because of the extreme
constraints on the medication and also minimal access to centers.

www.cnxingbang.com (1 year ago)

Hiking paths could be located throughout the state, below are some
url to some highlighted routes.

robot multifonction kitchenaid (1 year ago)

Un robot delicacies multifonctions est un outil polyvalent
qui peut faire gagner du temps pour cuisiner.

surveymoneyhome.weebly.com (1 year ago)

Ahaa, its good conversation regarding this piece of writing here at this webpage, I have read all that, so at this
time me also commenting at this place.

WM (1 year ago)

Thanks in support of sharing such a good idea, article is nice, thats
why i have read it completely

Hermine (1 year ago)

With this in mind, this training course aims to offer you all you have to understand in order to either allow you to optimize your very own web site or become skilled in Search
Engine Optimization methods.

m88 (1 year ago)

Wonderful work! This is the type of info that should be shared
across the net. Shame on the seek engines for
no longer positioning this post upper! Come on over and visit my web site
. Thank you =)

personal loan money lender (1 year ago)

Have ʏοu ever considᥱred aboսt including a littⅼe bit morе tɦɑn just your articles?
I meаn, һat ʏou say is fundamental and eνerything.
Hoԝevеr tһink aЬout if you added some grеat images oг videos to
ɡive your posts more, "pop"! Ⲩߋur cⲟntent iss
excellent ƅut witɦ pics ɑnd video clips, tjis website ϲould undeniably Ƅe one of tҺe greatеst іn itѕ niche.
Excellent blog!

S.C.O.R.E.S. (1 year ago)

Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!

http://indianapolisplumbercompanies.bitballoon.com/ (1 year ago)

Also, although buprenorphine is physically addictive, as well as will trigger a syndrome of withdrawal symptoms when you aim to quit, these drawback symptoms are less severe compared to for various
other narcotics, as well as far much less serious compared to for durable methadone.

www.njshengdianz.com (1 year ago)

Bear in mind that hiking is often in remote locations where also a tiny injury could turn into a rescue epic.

Mervin (1 year ago)

Includes ways to boost SEO for your web page or post, and also make it online search engine friendly.

Porn porn fucker (1 year ago)

Ultimate Testo Explosion: Boost Your T Level Naturally!
Get the lost spark in your sex life back to give the utmost pleasure
and satisfaction to your partner with Ultimate Testo Explosion.

Ultimate Testo Explosion - 100 Risk Free Trial Enhanced Muscle Energy Ultimate Testo Explosion -
Get Energy Enhanced Muscle Mass Review decreased body fat
and the sexual drive & performance that you've been looking for.

http://maleenhancementshop.info/ultimate-testo-explosion/
Ultimate Testo Explosion Reviews, Scam or Side Effects
Free Trial Ultimate Testo Explosion supplement helps you to get rid of the erectile dysfunction problem as
well as increase the ability to capture an
Ultimate Testo Explosion Review - Can It Boost Testosterone Safely?
Ultimate Testo Explosion For you who are sometime in the bodybuilding scene, and did you precisely inserted in the food supplement market?

Is It True? Ultimate Testo Explosion Cause Erectile Dysfunction?
Ultimate testo explosion Review: Have you ever observed that
people are not living as happily as they were
used to live in the past!
http://maleenhancementshop.info/ultimate-testo-explosion/

Delores (1 year ago)

If you believe that the flower tattoo style is not for you, verify out
are other styles and types in the hyperlinks under.

https://www.instapaper.com (1 year ago)

I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this
info for my mission.

Thai Boxing And A Person (1 year ago)

Quality posts is the crucial to be a focus for the viewers
to pay a quick visit the website, that's what this web page is providing.

receta tarta de manzana (1 year ago)

Meilleur website de poker en ligne en France - Chaque web
site de poker possède une cote de 1 à 10, vous permettant
de comparer facilement les différents websites et de choisir votre site de prédilection pour jouer au poker en ligne.

[Best Sports Application for 2017] Fire Fan ! (1 year ago)

If you are going for finest contents like myself, simply pay a visit this web site daily for the reason that it provides feature contents,
thanks

Plumber Handyman Near Me (1 year ago)

Various other situations entailing injuries experienced
and also caused by people undertaking therapy at methadone centers have actually come forth lately.

Puhelinluettelo (1 year ago)

Hello! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations, please share. Many thanks!

Eloy (1 year ago)

Lowering regularity of application or temporarily terminating treatment aids
with irritability.

http://www.dollarwebmaster.com/ (1 year ago)

Pull on footwears suitable for treking in water and also step into a stream for a trip through a magical desert canyon with regular swim breaks beneath lovely waterfalls.

chiconomics101.com (1 year ago)

Keep on working, great job!

Free Assistance (1 year ago)

MARAVILHA, LA BELLE, LA MUSIQUE NOTA 1000. INSUPERAVEL....
CLAUDIUS CORNELIUS

stampante portatile prezzo (1 year ago)

Good way of describing, and nice piece of
writing to get information on the topic of my presentation subject, which i am going to present in college.

iphone 7 cases hello kitty (1 year ago)

Hi there, every time i used to check weblog posts here early in the dawn,
as i enjoy to learn more and more.

facebook marketing api insights (1 year ago)

Make use of these ideas on a normal as well as consistent basis and your
organisation blog will have more gos to as well as get even more
website traffic!

journalhome.com (1 year ago)

I do trust all the concepts you have introduced in your post.
They're really convincing and will certainly work.

Still, the posts are too quick for novices. Could you please prolong them a little from next time?

Thank you for the post.

imobilestore.com.au (1 year ago)

I have read so many articles about the blogger lovers but
this article is truly a pleasant article, keep
it up.

gia smays làm mát usaircooler (1 year ago)

Everyone loves it when people get together and share opinions.
Great site, stick with it!

el cid timeshare (1 year ago)

Inspiring quest there. What happened after?

Good luck!

free dental continuing education online (1 year ago)

Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from this
website, and your views are good for new users.

alamat adira finance (1 year ago)

This paragraph will help the internet visitors for building up
new web site or even a blog from start to end.

http://de-montag.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user& (1 year ago)

No clear lower limit of tsstosterone has been confirmed;
nonetheless 15 nng per dL (0.5 nmol per L) usually is used.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.