Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

hatenablog (1 year ago)

Attractive section of content. I just stumbled
upon your site and in accession capital to assert that I
get actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access
consistently rapidly.

cheap jerseys (2 years ago)

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's
weblog link on your page at appropriate place and other person will also do
similar in favor of you.
cheap jerseys

LucasAnish (2 years ago)

Yo,
I want to share with you today this useful [b]free[/b] service: [url=https://emailanonymous.us/]Anonymous Mailer[/url]

[img]https://emailfake.us/img/screenshot.png[/img]

Link: [b][url=https://emailanonymous.us/]Send Anonymous Email[/url][/b]
Feel free to give me your [b]feedback[/b], and share your experience here, thank you.

Regards,
Lucas.

situs judi online terpercaya (2 years ago)

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
this paragraph i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.

dailynewscameroon.com (1 year ago)

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this post i thought i could also make
comment due to this brilliant article.

felixia (2 years ago)

Beberapa manfaat obat herbal yang mengandung kolagen jika diKonsumsi dengan benar dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan tulang seperti pada penyakit rematik yang digunakan untuk obat radang sendi tradisional
Tanpa kolagen tulang menjadi rapuh dan mudah pecah kondritin sulfat memulihkan penyakit sendi dan membangun kembali tulang rawan silahkan lihat halaman Gamat teripang atau dalam bahasa inggris di sebut Sea Cucumber ini selain enak dimakan juga tanpa kita sadari ternyata memiliki manfaat yang menakjubkan bagi kesehatan lihat detail produk kini telah tersedia dalam kemasan botol pratis bisa dibawa kemanapun dapatkan produk grosir jeli gamat luxor murah disini. toko online yang lengkap silahkan lihat penjelasan lengkap agen jeli gamat luxor jakarta

Wooden Watch (2 years ago)

My brother recommended I would possibly like this website. He was totally right.
This submit truly made my day. You can not consider just how much time I had spent for this info!

Thanks!

садовый ландшафтный дизайн (2 years ago)

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and
look forward to new posts.

Jet ski jump (2 years ago)

Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here?
I'd really love to be a part of community where I can get comments from other experienced people that share the same
interest. If you have any suggestions, please
let me know. Thanks!

wegiel (2 years ago)

I believe what you posted was actually very reasonable.
But, think about this, what if you typed a catchier title?
I ain't saying your content is not good, however suppose you added a headline to possibly grab a person's attention? I
mean Reply to comment | formedia - we worden steeds socialer is a little vanilla.
You could glance at Yahoo's home page and watch how they
create news headlines to grab people to open the links.

You might try adding a video or a related picture or two to
get people interested about what you've got to say. In my opinion, it could bring your website a little livelier.

costs money parking (2 years ago)

Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want
to encourage yourself to continue your great work,
have a nice evening!

how to cure toenail fungus (2 years ago)

I drop a leave a response each time I appreciate a post on a site or I have something to valuable to contribute to the
conversation. It is caused by the fire communicated in the article I
browsed. And after this article Reply to comment |
formedia - we worden steeds socialer. I was excited enough to write a comment :-P I actually do have 2 questions for you if
it's allright. Is it simply me or does it appear like some of
the comments look like written by brain dead folks? :-P And, if you are writing at additional places, I'd like to follow you.
Could you list all of all your communal sites like
your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

link here (1 year ago)

Great blog you have here.. It's difficult to find good quality writing like yours these days.
I honestly appreciate people like you! Take care!!

Phillipsluh (2 years ago)

http://xn----7sbndaao4dhds.xn--p1ai/ Переезд в Екатеринбурге.
Услуги переезда. Грузчики недорого. Заказать Газель.
Вызвать грузчиков. Упаковка для переезда.

All games. Every platform. One place. (2 years ago)

All games. Every platform. One place.

free zoophilia movie (1 year ago)

free zoophilia movie

Anonymous (2 years ago)

Informasi agen produk kesehatan luxor grosir jeli gamat luxor 1 liter kini hadir online lihat penjelasan lengkap pusat penjualan jeli gamat jakarta
cara terbaru mangatasi penyakit kista dengan solusi alami temukan solusinya kista ovarium pada wanita untuk detail keterangan silahkan baca artikelnya

rap city berlin kiz (2 years ago)

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

Maya Stone (2 years ago)

Your style is really unique in comparison to other folks I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just book mark this site.

daytrading strategies (2 years ago)

You need to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the web.
I will recommend this blog!

trutikTib (2 years ago)

301 Moved Permanently
https://taldom-stixi.ru - Show more>>>

trutikTib (2 years ago)

301 Moved Permanently
https://taldom-stixi.ru - Show more>>>

school idol festival game center (2 years ago)

For Loveca, maintain them until an event provides you boni or at
the very least - if you can not stand the urge - till
you have 50 to obtain the totally free reward idol.

carpet cleaning tips (2 years ago)

Nice post. I was checking continuously this blog and I'm
impressed! Extremely useful info particularly the last part :
) I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and best of luck.

Clean hands (2 years ago)

I got this web page from my buddy who informed me concerning this site and at the moment this time I am visiting
this web page and reading very informative articles or reviews
at this time.

youtu.be (2 years ago)

Thanks for sharing your thoughts on neophyte. Regards

new single (2 years ago)

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and everything.
However just imagine if you added some great graphics or videos to give your
posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos,
this website could certainly be one of the greatest in its niche.
Good blog!

exhibition.in.russia.spbexpat.ru (2 years ago)

exhibition.in.russia.spbexpat.ru

zuie smith (2 years ago)

http://www.thejacketmarket.com/product/asymmetrical-zipped-padded-womens... "> Asymmetrical Zipped Padded Womens Motorcycle Jacket

Zeke Elliott Training Camp Film Session 2017 (2 years ago)

Inspiring quest there. What happened after? Thanks!

Lorene (2 years ago)

Hi there, cоnstantly i useԀ tο check blog posts Һere in the eaгly hours
in tҺe break of daʏ, sіnce i love to gwin knowledge оf
moгe аnd moгe.

bikinibody guide (2 years ago)

Useful information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I'm
stunned why this coincidence did not took place earlier!
I bookmarked it.

funny nova (2 years ago)

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to
drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.

An excellent read. I will certainly be back.

oral sex tips for men (2 years ago)

I would like to use the ability of saying thanks to you for that professional suggestions I have enjoyed viewing your site.
I will be looking forward to the particular commencement of my university research and the whole prep would never have been complete without browsing your site.

If I could be of any assistance to others, I will be happy to help through what I have discovered from here.

tes core (2 years ago)

Great article! Wе are linking tօ this great article ߋn oսr
site. Keepp up the great writing.

relaxing music (2 years ago)

Fantastic website you have here but I was wondering if you knew
of any user discussion forums that cover the same topics discussed here?
I'd really like to be a part of group where I can get suggestions from other knowledgeable individuals
that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
Appreciate it!

bhph note buyers (2 years ago)

Normally I do not learn article on blogs, however I
would like to say that this write-up very pressured me to
check out and do it! Your writing style has been amazed me.
Thank you, quite great article.

house (2 years ago)

Greetings! Very helpful advice within this article!
It's the little changes that make the greatest changes. Thanks for sharing!

sex toy (2 years ago)

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog.
An excellent read. I will definitely be back.

June (1 year ago)

Very good blog post. I certainly appreciate this website.
Thanks!

youtu.be (2 years ago)

Hi every one, here every one is sharing such knowledge, so it's pleasant to read this blog, and I used to pay a visit
this web site all the time.

scarlxrd (2 years ago)

What i do not realize is in fact how you're no longer actually a lot more smartly-preferred than you may be right now.
You are very intelligent. You know thus considerably on the subject of this subject, produced me for my part
believe it from numerous various angles. Its like men and women are not interested unless
it is something to do with Woman gaga! Your own stuffs nice.
All the time deal with it up!

Maude (2 years ago)

An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague
who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to talk about this
topic here on your web page.

http://www.china010sheji.com/comment/html/index.php?page=1& (2 years ago)

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our
argument made at this time.

how to hack android phone remotely (2 years ago)

I love assembling useful information, this post has got me even more info!

www.modeltasransel.com (2 years ago)

Hola! I've been following your blog for a while
now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx!
Just wanted to say keep up the excellent work!

Odetta (2 years ago)

Hello, i think that i noticed you visited my blog so i got here to go back the favor?.I'm trying to to find things to improve my
site!I guess its ok to make use of some of your ideas!!

https://www.techlazy.com/sites-like-solarmovie/ (2 years ago)

Hi there mates, its enormous paragraph concerning tutoringand entirely explained, keep it up all the time.

xây dựng nhà trọn gói (2 years ago)

công ty xây dựng nhà giá rẻ Việc này đòi hỏi bạn phải
tìm tòi nhiều tư liệu và tham khảo ý kiến của những người
có kinh nghiệm và hiểu biết, sau đó dành thời gian tham khảo các trang thiết
kế..… Hãy gọi cho chúng tôi để được hổ trợ tư vấn giá cả họp lý iểu cách trang trí nên đơn giản, khiêm tốn. Công thợ trang
trí gờ phào, hoa văn đắt hơn công xây thường rất nhiều nên nếu đơn giản được sẽ tiết
kiệm được tiền công công ty chúng tôi chuyên xây nhà đẹp
Bạn cần nhớ là nhà đẹp là do các bộ phận hài hòa với nhau,
chứ không do nhiều chi tiết hoa văn Hóc Môn Như một ngôi nhà xây
lên không cân đối, cao lênh khênh hoặc lệch kiểu nặng bồng
nhẹ tếch thì có trang trí bao nhiêu cũng khó đẹp lên được.… công
ty thi công xây dựng
xây biệt thự giá bao nhiêu

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.