Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

obat ginjal alami (1 year ago)

Very good post we offer you the best treatment of kidney failure with natural methods can cure damaged kidneys look https://obatginjalalami.blogspot.com/
thanks

yolandaht18 (1 year ago)

My revitalized time
pdf app fur android android download free free movies free free games to downloadfor android 2 3 6 free download temple run game
http://pornandroid.adultnet.in/?mail.jada
adult free chat rooms google market for android live wallpaper for android free download more google play apps free downloads porn hub

ISO 14001 Cost in Kuwait (1 year ago)

hi
I appreciate All that you-have included on my knowledge base. admiring the occasion when Furthermore exertions you set under your blog Also nitty gritty data you the table.
thank u for sharing valuable information

HALAL Certification cost in Kuwait

ISO 9001 Certification in Kuwait

DavidKiz (1 year ago)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт
Нашел прикольные jail сервера cs 1 6 http://serveracs16.net/ :
Сервера кс 1.6 http://serveracs16.net/game/cs
запуск сервера кс го
сервера css v34 35 http://serveracs16.net/game/source
И тут нашёл много интересных новостей про игры и сервера:
http://serveracs16.net/server_info/217.65.3.29:28930/

obat ginjal (1 year ago)

Good article, We are happy to inform you about
cara meningkatkan fungsi ginjal yang rusak please see the explanation through the following link click the link another link you can click pengobatan tradisional radang paru-paru , cara mendaftar member gamat luxor thanks.

OHSAS 18001 in Turkey (2 years ago)

Very interesting I really feel like enjoying to read thank you for sharing

ISO 22000 in Turkey

CE mark in Malasiya

HACCP in Egypt

youtube.com (1 year ago)

Do you mind if I quote a few of your posts as long
as I provide credit and sources back to your blog?
My website is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

Tiya (1 year ago)

Outstanding story there. What occurred after? Thanks!

Alves (2 years ago)

Your work is very good and i appreciate you and hopping for some more informative posts!
Choose High-Quality Products on IM & MoneySavingExpert at:
https://joeyreview.bandcamp.com/
https://if-review.tumblr.com/

ISO 27001 Cost in Mumbai (2 years ago)

The posting on your site are always excellent. i really loved the content in it Thanks for the share and keep up this great work! All the best to you. please keep updating.
HACCP Cost in Bahrain

hammer of thor (2 years ago)

good job

HACCP Registration in Qatar (2 years ago)

hii. This article is good information.

Sobhana123 (2 years ago)

hii This article is very nice and good it is useful to the all.

satta matka (2 years ago)

Matka king

certvalue111 (2 years ago)

The postings on your site are always excellent. i really loved the content in it Thanks for the share and keep up this great work! All the best to you. please keep updating
ISO 27001 Certification in Bangalore

PhilipRaips (2 years ago)

Сайт по ФОРЕКС.Все для ФОРЕКС

СОВЕТНИКИ ФОРЕКС

Ralphtes (2 years ago)

vps-vds.com

free zoophilia movie (1 year ago)

free zoophilia movie

justdial.com (1 year ago)

We stumbled over here coming from a different
page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to checking out your web page repeatedly.

philipduckgo (2 years ago)

Hi guys, my name is Philip!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my books were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their nerves.
People ask me "Please, Philip, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Academic Writer - Philip Duck - InstitutoHistoriCodebetim Confederation

johnsandik (2 years ago)

Hey guys, my name is John Sand!

I`m a professional writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Most of my books were sold throughout Canada, USA, China and even India. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Sir, John, I need your professional help " and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Writer - John Sand - Home-Nature Team

classoer (2 years ago)

lineage

Lineage 2 Classic 2.5 zaken saviors l2 europa club incelon
http://l2classica.com/ 38652673

lineage
скачать lineage 2

lineage 2 interlude

hdgkn.com (1 year ago)

I am not positive where you are getting your information, however great topic.
I must spend a while studying much more or working
out more. Thank you for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

Johny Jackson (2 years ago)

I'm truⅼy enjoying the design and layout of үour website.
Ӏt'ѕ a veгy easy on the eyes ѡhich makes itt muh morе pleasant for me to come here
and visit more often. ƊiԀ you hire ߋut a developer
too crеate yⲟur theme? Exceptional ԝork!

revouchers.co.uk (1 year ago)

Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but,
I'd like to shoot you an email. I've got some recommendations for your blog you
might be interested in hearing. Either way,
great site and I look forward to seeing it improve over
time.

classoer (2 years ago)

lineage

Lineage 2 Classic 2.5 zaken saviors l2 europa club incelon
http://l2classica.com/ 38652673

lineage
скачать lineage 2

lineage 2 interlude

free zoophilia movie (1 year ago)

free zoophilia movie

Konveksi Tas (2 years ago)

I am no longer certain the place you are getting your info, but great topic.

I needs to spend a while finding out more or figuring out more.

Thanks for great info I used to be looking for this info for
my mission. Visit: Konveksi Tas

pengobatan jantung bocor (2 years ago)

Bagi anda yang mencari pengobatan katup klep jantung bocor dapat informasi detailnya di silahkan download kami memberikan solusi terbaik untuk masalah jantung anda.

pengobatan komplikasi diabetes (2 years ago)

you can amazingly make this blog so well always successful greetings

Anonymous (2 years ago)

Good information for me. Kami memberikan solusi untuk pengobatan komplikasi diabetes melitus paling ampuh dapatkan informasi lengkapnya disini baca disini dengan cara nutural alami kami menawarkan obat alami jantung bocor , pengobatan radang infeksi usus besar , agen resmi gamat luxor, cara mengobati gagal ginjal secara alami thanks.

menggugurkan kandungan (2 years ago)

Use this article to increase your knowledge

Thomasgaf (2 years ago)

I've been interested in data and analytics for a long, long time. As a ten-year-old, I remember creating Excel spreadsheets with my dad for his annual Fantasy Football pool. By the time I was 16, I was building Pivot Tables with my cell phone bill to figure out who I texted the most. (I promise I had other hobbies.)

Since then, I've learned how much more there is to data analysis besides Pivot Tables and Excel. There's a whole world of analytics out there -- and I've barely scratched the surface.There's always more to learn, so I've made it my mission to learn as much as possible about analytics by talking with people and, of course, consuming as much content as I can online. Here are my favorite go-to resources for continuing my marketing analytics education.

1) The KISSmetrics Blog

The KISSmetrics blog is a great resource to learn about marketing analytics, testing, and experimenting with your data. Content is posted daily and will teach you everything from A/B testing to growing your business with analytics to lead generation on your different marketing channels. No matter what company you work at, you'll be able to learn something about data analysis by reading and following this blog.
2) "Occam's Razor" Blog

Avinash Kaushik is known for his book, Web Analytics 2.0 & Web Analytics: An Hour A Day. "Occam's Razor" is his blog, where he writes some of the best analyses, explanations, and analytical materials out there. From these posts, you'll learn how to approach advanced analytics situations and take your data analysis to the next level from a true expert.

Occam's Razor by Avinash Kaushik

3) HubSpot's Inbound Certification

HubSpot offers a free inbound marketing certification for anyone interested in learning about how to implement inbound marketing in their business. The curriculum covers many parts of inbound marketing, including analyzing your efforts to make smarter decisions on where to invest in your future. Not only is it free, but it's available to anyone interested in learning these best practices.

Academy Certification

4) Google's Analytics Academy

Google Analytics is one of the most popular platforms for companies analyzing their marketing efforts. To help teach people how they should approach their data analysis, Google offers different classes through their Analytics Academy. In addition to courses to teach users how to use Google Analytics, there are also courses that teach about data analysis in general. From mobile analysis to digital analytics, users can take these free courses and learn a lot more about how they should approach their next analytics challenge.

Google Analytics Academy

5) Quora's Analytics Section

The Analytics section of Quora is one of the best places to get quick analytics help with little effort. In this section, you can search or browse through thousands of common analytics questions and skim through answers from analytics experts. Many of the most respected analytics experts are following and answering topics related to analytics on Quora. And if, you can't find what you are looking for, you can always ask a question yourself.

Quora

6) General Assembly's Data Analysis Courses

General Assembly is an online resource offering classes, workshops, courses, and on "the most relevant skills of the 21st century." Among them are a ton of data analysis classes for all levels, including introductory classes on fundamental modeling techniques and making meaning out of large data sets, and some more advanced classes on data analysis through SQL.

General Assembly

7) "Online Behavior" Blog

Google Analytics Advocate Daniel Waisberg is the founder of Online Behavior, a blog that focuses on marketing measurement and optimization and covers a wide range of topics. Most of the content focuses on how to conduct different types of analysis using Google Analytics. Some focuses on data analysis and reporting in general and provides best practices on these topics. No matter what your interest is, you're bound to find helpful advice on this blog.

Online Behavior

8) The Moz Blog's Analytics Section

Moz's blog covers topics about inbound marketing and SEO -- but if you dig into the "Analytics" tag specifically, you'll find a ton of helpful articles about topics ranging from general best practices to instructions for conducting experiments and analyses with your data. I find the advice on here very actionable, and I think it'd be helpful for readers at every level.

Moz

9) Predictive Analytics World Conferences

Predictive Analytics World is a series of conferences around the world that are focused on analytics. Each event in each different city is focused on its own theme. For example, in Chicago there are two simultaneous events: one focused on manufacturing and one focused on business. In Washington, D.C., the conference is focused on how government agencies use data analysis. Many of the other conferences are focused on business in general and can appeal to anyone interested in learning more about data analysis and upcoming trends in predictive analytics.

Predictive Analytics World

BONUS: HubSpot's "How to Use Excel" Blog Post

While this is a single blog post rather than an ongoing publication, I still think worth including here as a helpful resource. I get asked about my favorite Excel tips all the time, so I finally decided to compile some of the most common ones into a single blog post listing 14 simple Excel shortcuts, tips, and tricks.

Excel Tips

What are your favorite resources for learning more about analytics? Share with us in the comments below.

obat pelangsing terbaik (2 years ago)

I'm very pleased to discover this page. I wanted to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff in your blog.

happy birthday wishes (1 year ago)

Helpful information. Fortunate me I found your site by chance, and I'm stunned why this twist of fate did not
happened in advance! I bookmarked it.

ClassicCarsDealer (2 years ago)

RickyClassicCars.com - We are specialists with a passion for Classic Cars! Sells a wide range of classic cars and oldtimers. We are one of the best classic car dealers from Indonesia. Ricky Classic Cars can perfectly assist you with the purchase of a classic car. We'll work with you to find a suitable classic car, inland or abroad. Whether you like to work on an oldtimer yourself or you have no technical knowledge at all, you will definitely succeed in finding the perfect classic car at Ricky Classic Cars! Whether you are thinking of buying a vintage or classic car, or indeed, you would like to sell your car, then we can certainly help and advise.

Ricky Classic Cars is a trusted and licensed Indonesian Classic Cars Dealer. We also offer premier consignment services. Whether one car or an entire collection, Ricky Classic Cars has the best internet-driven marketing program to find a new owner for your vehicle, as well as a vast client network all over the world. We handle many brand of Cars, from Classic Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Austin Healey, Maserati, and many more... Just let us know which brands you like and we will provide it for you :)

Agamecano (2 years ago)

salut, je voulais savoir si quelqu’un avait une truc pour tomber enceinte au plus vite.

Latest Mp3 Songs (2 years ago)

I am more than happy to search out this website. I would like do thank for this nice read!! I positively enjoying each post of it and that I have bookmarked to envision out new stuff you post.

HarryJearp (2 years ago)

【捷特團體服】全台北、桃園、新竹最專業的團體服訂做─團體服│班服│系服│制服│工作服│廟服│選舉背心

http://clothes-group.com/

blackeagle news (2 years ago)

Hello, i think that i noticed you visited my blog thus
i came to go back the desire?.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to make use of a few
of your concepts!!

HTML in Gmail (2 years ago)

I am no longer certain the place you are getting your info, but great topic.

I needs to spend a while finding out more or figuring out more.

Thanks for great info I used to be looking for this info for
my mission.

remove pets bad breath (1 year ago)

I blog often and I genuinely thank you for
your information. Your article has really peaked my interest.

I'm going to bookmark your website and keep checking for
new details about once per week. I subscribed to your
RSS feed as well.

utter pradesh news in hindi (2 years ago)

I have been exploring for a bit for any high quality
articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Reading this information So i'm satisfied to convey that I have a very just
right uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most no doubt will make sure to do not disregard this web site and give it a look regularly.

zeta clear anti fungal solution (2 years ago)

WOW just what I was searching for. Came here by searching for santa maria california

autoverzekering vergelijken (2 years ago)

When someone writes an article he/she keeps the plan of a user in his/her mind
that how a user can understand it. Thus that's why this piece of writing is perfect.

Thanks!

188bet (2 years ago)

There is a rich diversity to these songs that you just
are bound to appreciate and make your life easier, and also to make it easier that will get
the background music for My - Space you want, you also have
to be able to select different genres. Warrior bands moved south and east
for the rich pickings in the peoples whom that they traded with.
These art reproductions of paintings printed on canvas sheets
or paper after which framed and hung on walls.

samsandy (2 years ago)

excellent one

性别,xxx,性xxx,同性恋色情,他妈的,狗屎,猫,伟哥,性玩具,婊子,阴户,性别 (2 years ago)

For newest information you have to visit world-wide-web
and on the web I found this website as a finest website for latest
updates.

disqus (1 year ago)

Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just
wanted to say fantastic blog!

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.