Fondsenwerving, een kans voor hogescholen

2012 Dec 03

Leren van de Britten
De reputatie van hogescholen is kwetsbaar. Berichtgeving over onterecht uitgedeelde diploma’s, fraude en bestuurlijke graaicultuur staan nog vers in het geheugen. Het creëren van een gevoel van trots en verbondenheid is een uitdaging, zeker omdat hogescholen in tegenstelling tot universiteiten niet kunnen bogen op een lange historie. Het zijn stuk voor stuk jonge fusie-instellingen. Bovendien moeten hogescholen, meer dan universiteiten, voortdurend ingrijpend innoveren om de beroepsopleidingen aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.
In de komende regeerperiode zullen hogescholen meer dan ooit afgerekend gaan worden op kwaliteit en ondernemerschap.
No pressure.

Het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk kampte vijftien jaar geleden met vergelijkbare issues. Het stelsel werd omgegooid: oude Polytechnics (vergelijkbaar met onze hogescholen) werden samengevoegd en omgedoopt tot New Universities. Collegegeld ging omhoog. Kosten werden bespaard, maar het onderwijsniveau moest hoog blijven. Het dwong zowel de oude als de nieuwe universiteiten om zich nadrukkelijker te profileren en op zoek te gaan naar alternatieve inkomstenbronnen…

Het Thomas Report (2004)
Fondsenwerving werd in het Verenigd Koninkrijk in eerste instantie met veel scepsis ontvangen. Oxford en Cambridge haalden natuurlijk wel geld op, maar dat waren grote traditionele universiteiten met een lange en rijke historie. Andere universiteiten en Polytechnics konden zich daar niet mee meten en gingen er vanuit dat de overheid hen zou blijven bekostigen. Rond 2000 werden door publieke universiteiten de eerste voorzichtige stappen gezet op het terrein van fondsenwerving. In 2003 werd door de Britse overheid een taskforce opgericht onder leiding van de vice-chancellor (voorzitter CvB) van de universiteit van Bristol, Eric Thomas, met als opdracht te onderzoeken of en hoe men het vrijwillig (geld) doneren aan instelling voor hoger onderwijs kon doen toenemen. Het Thomas Report ('Increasing Voluntary Giving to Higher Education', mei 2004) werd een baanbrekend rapport met veel waardevolle inzichten en aanbevelingen.

Thomas concludeerde dat er in het Verenigd Koninkrijk niet zozeer minder werd gedoneerd dan in de Verenigde Staten, maar dat er in de Verenigde Staten vooral werd gedoneerd aan lokale instellingen waarmee de donor een speciale band had (kerk, onderwijsinstelling), terwijl in het Verenigd Koninkrijk meer werd gedoneerd aan traditionele goede doelen. Er bleek in het VK wel degelijk sprake van een 'cultuur van geven'. Het bleek alleen dat grofweg sinds de Tweede Wereldoorlog de instellingen voor hoger onderwijs het 'vragen' waren verleerd. Thomas concludeerde dat, mits een aantal aanbevelingen werden opgevolgd en het vrijwillig doneren aan het hoger onderwijs wat algemener geaccepteerd werd, de instellingen gezamenlijk gemakkelijk £600 miljoen per jaar zouden moeten kunnen ophalen, terwijl in 2002 slechts £100 miljoen was opgehaald.

De belangrijkste aanbevelingen die in het Thomas Report naar voren kwamen waren:
- Het opzetten van een professioneel ingericht bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving, geleid door goed getrainde professionals en met volledige steun van het bestuur, waarbij de bestuurders ook zelf tijd vrij dienen te maken voor (het ondersteunen van) fondsenwerving.
- Het betrekken van donoren en vrijwilligers bij het onderhouden van relaties met andere donoren en het adviseren omtrent de inzet van het geworven kapitaal.
- Zorgen voor een transparant beleid waarbij het voor de buitenwereld duidelijk is waarin geworven kapitaal wordt geïnvesteerd.
- De overheid dient bij te dragen aan het promoten van het doneren aan hoger onderwijs door middel van communicatie, aanpassingen in het belastingstelsel en financiële ondersteuning van donaties in de vorm van een matched funding scheme.

De aanbevelingen van Thomas zijn omarmd door de overheid en vele HO-instellingen, zowel traditionele universiteiten als New Universities. Er zijn sindsdien aansprekende resultaten geboekt.

Het Pearce Report (2012)
In september van dit jaar verscheen het Pearce Report (Review of Philantropy in UK Higher Education), een statusrapport over filantropie in het hoger onderwijs in het Verenigd Koninkrijk, opgesteld door het More Partnership, in opdracht van de Britse overheid. Vice-chancellor van de Loughborough University Shirley Pearce en haar taskforce onderzochten de vorderingen sinds het Thomas Report en rapporteren deze, samen met een hernieuwde lijst aanbevelingen en ambitieuze doelstellingen voor het komende decennium.

Het Pearce Report meldt dat het ambitieuze bedrag dat Thomas noemde in 2004 inmiddels ruimschoots is gehaald. Het afgelopen academisch jaar haalden de Britse instellingen voor hoger onderwijs samen bijna £700 miljoen op. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een toename van het geworven kapitaal van 35%, een toename van het aantal instellingen met een programma voor fondsenwerving van 16%, en een enorme toename van het totaal aantal donoren: 54%. Dit alles ondanks de recessie. Het onderzoek wijst tevens uit dat er een sterke correlatie is tussen het geïnvesteerde bedrag en de hoeveelheid geld die wordt gedoneerd. Oftewel: investeren in fondsenwerving maakt dat je meer geld binnenhaalt.

Fondsenwerving in het Britse HO 2007-2011

 

Fondsenwerving in het VK draait dus prima, maar Pearce is van mening dat het nog veel beter kan, en werkt dit uit aan de hand van de volgende vragen:
- Waarom geven donoren, en wat kunnen we daarvan leren? 
- Wat kan de overheid doen om filantropie in het hoger onderwijs te bevorderen? 
- Wat is de impact van filantropie op het HO? 
- Welke lessen kunnen instellingen toepassen om succesvoller te worden in alumnirelaties en fondsenwerving?

Waarom geven donoren eigenlijk?
Miles Stevenson, directeur van het Development Office van the University of Sheffield, stelt: 'donoren geven omdat je het hen vraagt te doen'. Als je nooit vraagt om een donatie, dan krijg je er ook geen. Maar er zijn natuurlijk achterliggende redenen om te doneren. Pearce vroeg een donor waarom hij gaf, en kreeg als antwoord: 'Als je gelooft in jonge mensen, en een gezonde planeet en samenleving wilt over 20 jaar, dan geef je aan universiteiten.' Het hoger onderwijs draagt enorm bij aan ons welzijn in de toekomst, en dat maakt instellingen voor hoger onderwijs tot goede doelen. Het is dan ook zaak dat HO-instellingen zich profileren als goed doel als zij succesvol fondsen willen werven.

Pearce meldt ook, en is daarin ondersteund door Thomas en vele andere ervaren fondsenwervers, dat donoren met hun gift een verschil willen maken, waarde willen toevoegen. Donoren geven niet om basisvoorzieningen te bekostigen. Dat zien zij als taak van de overheid. Donoren willen het mogelijk maken dat hun instelling excelleert, en geven dan ook bijvoorbeeld om een nieuw laboratorium te bekostigen voor specialistisch medisch onderzoek, of om beurzen te bekostigen om minder draagkrachtige studenten een kans te geven om aan de instelling te studeren.

Ook is het onderhouden van relaties met donoren van vitaal belang. Donoren moeten op de hoogte worden gehouden van wat wordt bereikt met behulp van hun giften. Veel donoren vinden het geweldig om in contact te komen met studenten die dankzij hun giften een beurs kregen en daardoor kunnen studeren aan de instelling. Uiteraard dient ook elke donor bedankt te worden voor iedere gift. Als dit wordt vergeten, dan is de kans klein dat de donor nogmaals een gift zal doen. Het beheer van relaties met donoren is dan ook een belangrijke taak van een professioneel bureau voor alumnirelaties en fondsenwerving.

Ten slotte legt Pearce de nadruk op het feit dat er meer kan worden gedoneerd dan alleen geld. Alumni en donoren kunnen ook helpen als vrijwilliger bij allerlei zaken. Vaak helpt een alumnus eerst als vrijwilliger bij een activiteit voor alumni, en wordt later donor.

Hoe kan de (Britse) overheid helpen?
De overheid kan op verschillende manieren bijdragen aan het stimuleren van doneren aan het hoger onderwijs. In het Verenigd Koninkrijk is op advies van het Thomas Report in 2008 een 'matched funding scheme' ingesteld, waarbij giften van donoren werden vermeerderd met overheidsgeld. Het Pearce Report meldt dat het matched funding scheme een enorm positief effect had, zowel als motivator voor fondsenwervers om extra gelden binnen te halen, als voor donoren om meer te geven, aangezien hun gift meer waard werd. Het matched funding scheme eindigde in 2011, en Pearce adviseert nadrukkelijk om het opnieuw op te starten.

Pearce noemt ook een Nederlands onderzoek, dat uitwees dat bij een verhoging van belasting op giften met 10%, er een verlaging optreedt van de totale giften van 19%. Pearce adviseert de overheid dan ook om rekening te houden met deze effecten bij aanpassingen in het belastingstelsel. Op dit moment is het belastingstelsel in het VK relatief gunstig voor filantropie, aldus het rapport, en Pearce raadt aan zorg te dragen voor een stabiel stelsel en vooral de nu wat complexe procedures te vereenvoudigen.

Ten slotte kan de Britse overheid meehelpen aan een omslag in de wijze waarop de maatschappij kijkt naar filantropie in het hoger onderwijs. Vaak denkt men te snel dat alumniloyaliteit en het geven aan de alma mater in de Verenigde Staten 'nu eenmaal meer is ingeburgerd'. Daarbij wordt vergeten dat de overheid in de VS in het verleden heeft bijgedragen aan dat maatschappelijke klimaat door middel van onder andere uitgebreide campagnes om alumniloyaliteit en het steunen van je oude universiteit of college te promoten. Pearce is van mening dat hier voor de Britse overheid wellicht ook een rol is weggelegd.

De impact van filantropie op het hoger onderwijs
Een effectief programma voor alumnirelaties en fondsenwerving wordt in het VK inmiddels gezien als een onmisbaar bedrijfsonderdeel van een succesvolle HO-instelling. Wanneer donaties worden ingezet om te specialiseren en excelleren, dan kan de instelling zich ook beter profileren ten opzichte van nieuwe donoren. Het wordt een zichzelf versterkend principe, wanneer een programma voor fondsenwerving succesvol is.

Pearce plaatst hierbij wel de kanttekening dat als een instelling succesvol wil worden met fondsenwerving, dat het programma goed moet worden ingebed in de verschillende lagen van de instelling. Donoren verwachten dat instellingen uitstekende procedures hebben voor het aannemen van giften, dat ze bedankt worden als ze wat doneren, en zeker grote donoren verwachten ook in contact te kunnen komen met het college van bestuur om invloed uit te kunnen oefenen op het doel van hun investering. Met name op bestuurlijk niveau is kennis over en aandacht voor fondsenwerving noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn.

Lessen voor succesvoller alumnibeleid en fondsenwerving, toekomstvisie
Pearce onderschrijft de aanbevelingen uit het Thomas Report, en voegt er ook enkele aan toe. Ten eerste raadt Pearce instellingen aan zich nog nadrukkelijker te profileren als goed doel. Daarbij is het belangrijk dat de instelling voor ogen houdt wat haar doelstellingen zijn, en hoe filantropie hieraan kan bijdragen. Elke instelling is anders, heeft andere aansprekende kwaliteiten en bijzonderheden, en het is van groot belang die te benadrukken wanneer een instelling zich profileert als goed doel.

Pearce raadt ook aan bestuurders training te geven in fondsenwerving, zodat zij zich bewust worden op welke manieren hun functie wordt geraakt door het strategisch fondsenwerven van de instelling. Ook zouden fondsenwervers zelf moeten doneren aan de instelling. Dit alles helpt een cultuur te ontwikkelen binnen de instelling, waarin filantropie logisch en algemeen geaccepteerd is, en die stimulerend werkt voor iedereen. De expertise en verankering helpen om de duurzaamheid van het fondsenwervingprogramma te garanderen.

Ten slotte ontkracht Pearce een groot aantal mythes, waaronder bijvoorbeeld het idee dat bijna al het geworven geld van alumni zou komen, dat het opzetten van een fondsenwervingprogramma zeer kostbaar zou zijn en dat een campagne noodzakelijk zou zijn om fondsenwerving van de grond te krijgen. Pearce noemt voorbeelden van instellingen die succesvol waren zonder ooit een campagne te hebben gedaan, en ook zonder grote investeringen te doen.

Het Pearce Report stelt dat, mits de Britse overheid filantropie in het hoger onderwijs steunt, en instellingen zich nog nadrukkelijker profileren als goede doelen met professionele bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving en met duidelijke ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, het voor het hoger onderwijs mogelijk moet zijn om toe te werken naar een totaal jaarlijkse opbrengst van donaties van £2 miljard in het jaar 2022, waarbij 5% van alle alumni doneert aan de alma mater. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, maar indien de huidige groei wordt doorgetrokken is het zeker haalbaar, mits de HO-instellingen voldoende investeren in fondsenwerving.

De Nederlandse hogescholen zijn aan zet
Het blijkt dus dat fondsenwerving in het Britse hoger onderwijs zeer succesvol is, maar dat de Britten zelf verwachten dat deze successen pas het begin zijn, en zeer ambitieuze plannen hebben voor de toekomst. In Nederland hebben de universiteiten allemaal een centraal alumnibureau en een professioneel programma voor fondsenwerving. De hogescholen blijven gevaarlijk ver achter. Enkele hogescholen zijn bezig een alumnibureau op te zetten, maar deze initiatieven bloeden vaak dood en worden vervolgens wegbezuinigd. Alumnibeleid wordt een kostbare hobby wanneer enkel softe doelstellingen worden gesteld, zoals het creëren van ambassadeurs, regionale kleuring, het terugpompen van kennis van alumni in de instelling en het betrekken van externe partijen bij het curriculum.

Het is mijn sterkste overtuiging dat alumnibeleid alleen succesvol wordt en blijft wanneer de instelling zich ook actief toelegt op fondsenwerving. Ik ken ook geen enkele HO-instelling in het VK, de VS, Nederland of waar dan ook, die een succesvol duurzaam alumnibeleid heeft, maar géén programma voor fondsenwerving. Een band met een instelling wordt nooit sterker dan wanneer iemand zijn of haar eigen geld investeert in die instelling. Bovendien kunnen geworven middelen worden ingezet voor verbetering van het onderwijs en het opzetten van aansprekend onderzoek, wat op termijn weer nieuwe donoren enthousiast maakt.

De economische malaise dwingt de overheid tot verder terugtrekken. Hogescholen zullen alternatieve geldstromen moeten aanboren. Het wordt tijd voor meer differentiatie en profilering van hogescholen als unieke entiteiten die trots zijn op zichzelf en hun alumni. Met lef en ondernemerschap kunnen de hogescholen uitgroeien tot succesvolle fondsenwervende instellingen met een unieke identiteit.


In januari 2013 organiseert FORMEDIA de Studiereis Alumnirelaties naar Sheffield en Nottingham, een unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van professioneel ingerichte bureaus voor alumnirelaties en fondsenwerving, en te leren van gerenommeerde experts.

 

Reacties

exhibition.in.russia.spbexpat.ru (4 weeks ago)

exhibition.in.russia.spbexpat.ru

zuie smith (5 weeks ago)

http://www.thejacketmarket.com/product/asymmetrical-zipped-padded-womens... "> Asymmetrical Zipped Padded Womens Motorcycle Jacket

bhph note buyers (5 weeks ago)

Normally I do not learn article on blogs, however I
would like to say that this write-up very pressured me to
check out and do it! Your writing style has been amazed me.
Thank you, quite great article.

Maude (4 weeks ago)

An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague
who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to talk about this
topic here on your web page.

http://www.china010sheji.com/comment/html/index.php?page=1& (3 days ago)

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our
argument made at this time.

Obat Kuat Hammer Of Thor (13 weeks ago)

Hello very nice website!! Guy , .. Excellent .. Super I will bookmark your site and take the feeds also? I am glad to search out a lot of useful info here in the post, we’d like work out more strategies on this regard, thank you for sharing,. googd your blogs

pet gate outdoor (5 days ago)

Ⲣroducts needed include: bacкpacks, binders of аll measurеmentѕ, tinted
pencіls, crayons, pens, fine pointer dry out get rid of markeгs, scissors, plastic wallet directories, pencils, pencil ѕharpeners, loose
leaf paper, highlightᥱrs, cоmposition note pads, headphones, ɡlue catches,
erasers.

Sheinliz (16 weeks ago)

У меня в жизни было достаточное количество котов и кошек. И я заметила такую тенденцию. Только я ложусь спать, моя котейка начинает нервничать и проситься ко мне под одеяло. С чем связана эта тенденция и почему коты любят спать под одеялом?

Sheinliz (16 weeks ago)

У меня в жизни было достаточное количество котов и кошек. И я заметила такую тенденцию. Только я ложусь спать, моя котейка начинает нервничать и проситься ко мне под одеяло. С чем связана эта тенденция и почему коты любят спать под одеялом?

Glenna (2 weeks ago)

Hi there, You've done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to
my friends. I am sure they'll be benefited from this site.

holes in skin on hands (1 week ago)

I've had it (or been aware of it) ever since my friend told me about the time she received actually
unhealthy planters foot from not carrying footwear.

baby pressure gate (3 weeks ago)

Notе the spіnal cord finishes in the sacral arеa much below regular amount of T11 L4.

Eulah (6 days ago)

When some ߋne searches for ɦіs required thіng, tһerefore һe/she desires tօ ƅе
avaіlable tɦat іn detail, thus tɦat thing іs maintained
over ɦere.

pabrik tas (6 weeks ago)

Thank you for any other great post. Where else may just anyone get that kind
of info in such an ideal approach of writing? I have a presentation subsequent
week, and I'm at the look for such information.

Josie (1 week ago)

Wow, that'ѕ whɑt I was loߋking fоr, what a data! existing һere at this weblog,
tɦanks admin of thіs site.

mink lashes amazon (4 weeks ago)

Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may
be a great author. I will remember to bookmark your blog and will eventually come back very soon. I want to encourage continue your great writing, have
a nice evening!

Augusto de Arruda Botelho (6 weeks ago)

It's very easy to find out any topic on web as compared to textbooks, as I
found this piece of writing at this web site.

Mozelle (1 week ago)

Hey, I thіnk your website might bе haѵing browser compatibility
issues. Ꮃhen I look аt youг website іn Safari, iit
looҝѕ fibe Ьut when oрening in Internet Explorer, іt hɑs some overlapping.
I just wanted tо give you ɑ quick heads up!
Other ten thɑt, excellentt blog!

http://www.dianamajerova.cz/ (1 day ago)

The double ⅼock methods you glide the best, then press it to open lock as well as concertina sectoon springtimes out.
That is actually a successful way of preventing little ones fгom opening up the gate, though tһat
suggests for those with weaker hands/ handѕ/ fіngerѕ,
perhaps challеnging. Closing nonetheless is actually a doddle, merely draw eviction in to place and that
lockѕ in tⲟ the other edge quiсkly.

gasthaus-baule.de (21 hours ago)

Thesе baby gates are actually ideal fоr loved ones with family pets.
The аnimal door permit small felines and alo dοɡs to ǥoo through, yet your baby and
much larger family pets if you thereforе opt for are іnhіbit.
Quick as well as easy to put up, the chіld gаte are built from non toxic chewproof component.

Komik Hentai (31 weeks ago)

home design architect or hardware retailer to plan your remodel and
choose your bathroom sink at the same time you choose your faucet.
He wrote a book concerning one of the most famous flattop plateaus, or tepui's, where the plants and
animals on top had become separated from the rest of the world because of eroding

oceanside brewpub (5 weeks ago)

Deegan said he did not understand the crash's circumstances but included about why so many individuals were in the
car that it increased questions that were evident.

Augusto de Arruda Botelho (6 weeks ago)

I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis
to take updated from most recent gossip.

Tory lanez type beat (24 weeks ago)

Yes! Finally something about download mp3.

fifa 17 coins free xbox one (4 weeks ago)

I am actually thankful to the owner of this website who has shared this enormous
piece of writing at at this time.

lembaga bantuan hukum (32 weeks ago)

Hey would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 completely different internet
browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
Cheers, I appreciate it!

Suzette (5 days ago)

Hmm is ɑnyone elѕe having problеms with the ijages on tһiѕ blog loading?

Ⅰ'm trying to determine іf its ɑ prⲟblem on my end or іf іt's tһе blog.

Any feed-bacқ woulɗ bе greatly appreciated.

Estela (32 weeks ago)

Bottom Line: Reported side effects of garcinia cambogia
include headaches, dizziness, dry mouth and digestive problems like diarrhea.

Augusto de Arruda Botelho (6 weeks ago)

This web site really has all the info I needed concerning this subject
and didn't know who to ask.

killer pizza from mars (4 weeks ago)

Lastly, there's the official Legolandcalifornia Hotel, that we haven't yet had to
be able to visit (I might later in 2013).

we are the millers waterfalls video (31 weeks ago)

However, these gardens will take a lot more time
and energy to create than koi waterfalls. Waterfall faucets are designed to fit with vessel sinks; after your
first family conference, it helps to speak with a
home design architect or hardware retailer to plan your remodel and
choose your bathroom sink at the same time you choose your faucet.
He wrote a book concerning one of the most famous flattop plateaus, or tepui's, where the plants and
animals on top had become separated from the rest of the world because of eroding
land around it, and they evolved by themselves over time into indigenous species existing nowhere else.

Derek (1 sec ago)

Excellent blog үou haѵe hеre.. It'ѕ difficult tⲟ find high quality writing lіke yours
tɦese days. I honestly аppreciate people ⅼike уoս!
Tаke care!!

Catalina (2 weeks ago)

I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently. I'm quite
certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

steenlacroix0.wordpress.com (5 days ago)

Considering the previously mentioned, seems to be ones americans
know a great deal about %BT%. I`m starting off my own websites for this subject area.
Will possibly I've got a discussion and among very own qualified?

Madison (6 days ago)

Thiѕ paragraph will Һelp tɦe internet viewers foг ceating new webpage оr even ɑ weblog from
start to end.

www.spaghetti-station.com (1 week ago)

Once the 60-day mark is reach, nevertheless, the account needs to
be positioned into the money assortment matrix.

where can i find cheap car insurance (24 weeks ago)

Thanks a bunch for sharing this with all folks
you really know what you're talking about! Bookmarked.
Please also talk over with my website =). We may
have a hyperlink trade contract among us

Alejandrina (3 days ago)

naturally like your web site howеver yߋu need tto tаke a lօok
at the spelling ߋn quitе a few of yoսr posts. Α number of tҺem агe rife with spelling issues and I іn finding it very bothersome to tеll
tһe truth on tҺe other hand I'll certainly ccome
Ьack aǥain.

Augusto de Arruda Botelho (6 weeks ago)

I think this is one of the most vital information for me.
And i am glad reading your article. But want to remark on some general things,
The web site style is perfect, the articles is really excellent : D.

Good job, cheers

www.sex-porn-tube.ch (32 weeks ago)

This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I have found something which helped me.
Kudos!

silk lashes vs synthetic (4 weeks ago)

I was recommended this blog by way of my cousin. I am no longer positive whether or not this publish is written via
him as no one else recognise such detailed about my problem.

You are amazing! Thanks!

Augusto de Arruda Botelho (6 weeks ago)

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
I am hoping to give a contribution & assist different users like its aided me.
Great job.

garcinia cambogia que es (6 days ago)

I like the helpful info you provide for your articles.
I will bookmark your weblog and test again here regularly.
I'm relatively sure I will be told many new stuff right right here!
Best of luck for the next!

Herman (1 week ago)

Unquestionably considᥱr tһat which yoս said. Үour favorite justification appeared
tо bbe аt the internet tɦe simplest factor to kesep іn mind of.
Ӏ say tօ yoᥙ, I efinitely ցet irked at the sаme tіmе as people think bout concerms that they just dоn't recognise ɑbout.
You managed to hit the nail սpon the highеst аnd defined
out the wholе thing աithout һaving sіdе-effects , people сould tаke
a signal. Wіll likеly be Ƅack to get more. Ƭhanks

Stanley (5 weeks ago)

magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite
experts of this sector do not understand this.

You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!

Marty (16 hours ago)

Veryy good informɑtion. Lucky mе I discovered ʏⲟur website Ƅy chance (stumbleupon).
I haѵe saved aѕ a favorite for later!

空き家 売却 有効活用 埼玉県北本市 (4 weeks ago)

こんにちは。地方だけでなく都市部でも空き家が増加の一途です。空き家の対策をちゃんとしないとえらいことになる可能性が日に日に高まっています。
空き家を売却するなら第三者に比べて早く空き家買取業者売却依頼して明日にでも売却物件とすることが大事です。
その理由は、空き家を求めている人が多くはないから、すごい争いになってしまっているためです。そして空き家を有効利用するときも状況は同じです。空き地を有効利用することを想定するなら専門知識を持った人の支援はとても重要です。素人ではどんな計画が存在するのか、何にいくら必要かという詳しいことがわからないからです。
想定しないうちに物事を進めると想定外の事態になるでしょう。空き家問題で失敗しないためには、できるだけ早く、そして、不動産屋のアドバイスを受けることが大事なことだと言えるでしょう。空き家を管理しておかないと崩壊などのリスクも考えるべきです。損害を出したなら責任は所有者が負わなければなりません。万が一、そんなことになると固定資産税などの出費だけでなく損害賠償までかかります。その責任はバカでかくなり、どう考えても個人では弁済することはできません。

2 safety gates (2 weeks ago)

Jоhn Boyd Johnson Steel Studios at.

Aleida (32 weeks ago)

For hottest information you have to pay a visit world-wide-web and on world-wide-web I
found this website as a finest website for
newest updates.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.